Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Od 1 sierpnia 2022 r. brak decyzji o wpisie do CRUB

LOGO Z PODPISEM1Przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557), które weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2022 r., dokonano istotnej zmiany m.in. w zakresie zasad dokonywania wpisów uprawnień budowlanych i zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dotychczas podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowił wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez GINB oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Obecnie wpis do rejestru prowadzonego przez GINB ma wyłącznie charakter techniczny, zaś do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystarczy, poza decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

Informacja o nadanych uprawnieniach budowlanych pojawi się w nowym systemie e-CRUB, do którego okręgowe izby inżynierów budownictwa będą wprowadzały dane niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji. Nie będą już wydawane decyzje o wpisie do rejestru GINB, co przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez nowych adeptów sztuki budowlanej.

Powyższe ma zastosowanie również do decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych oraz o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

W związku z powyższym osoby, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej mogą już składać wnioski o wpis na liste członków.

Czytaj więcej...

Wiosenna sesja egzaminacyjna 2022 rok

LOGO Z PODPISEM1Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zakończyła XXXIX sesję egzaminacyjną dla osób, które ubiegały się o nadanie specjalizacji oraz uprawnień budowlanych. Egzaminy z wynikiem pozytywnym zaliczyły w sesji wiosennej 2022 r. – 262 osoby.

Czytaj więcej...

V TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

LOGO Z PODPISEM1Zespół ds. Integracji i Kontaktów Zagranicznych WOIIB zaprasza na piąty Turniej Tenisa Ziemnego „singlowego” dwuszczeblowego.

Turniej zostanie rozegrany 17 września 2022 r. (sobota) na kortach ceglanych Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu Wielkopolskim. W przypadku silnych opadów deszczu, które uniemożliwią rozegranie Turnieju zawody odbędą się następnego dnia, tj. 18 września 2022 r. w niedzielę.

Czytaj więcej...

Zmiana wysokości składek członkowskich na 2023 r.

Z uLOGO Z PODPISEM1wagi na wątpliwości wynikające ze zmiany wysokości składek członkowskich Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyjaśnia, że opłaty za miesiące do końca grudnia 2022 roku powinny być wnoszone w następujących kwotach: składka na okręgową izbę 29 zł/miesiąc oraz składka na krajową izbę 6 zł/miesiąc. Od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska na okręgową izbę wynosi 39 zł/miesiąc oraz składka na krajową izbę wynosi 8 zł/miesiąc.

W celu uzyskania aktualnej wysokości opłaty za bieżący okres proszę skorzystać z generatora blankietów składek zamieszczonego na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod adresem https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień

LOGO Z PODPISEM1Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 10 (budynek C – sala szkoleniowo-konferencyjna) w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek):

- o godz. 10.00 dla specjalności:konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz SRK,

- o godz. 13.00 dla specjalności: instalacyjnej: sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, inżynieryjnej: drogowej, mostowej, hydrotechnicznej.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane - wiosna 2022 r.

Egzaminy2021Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane po kwalifikacji w sesji wiosennej został przeprowadzony 27 maja 2022 r. Do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 298 osób. Do części ustnej egzaminów dopuszczono 270 osób.

Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w dniach 1 - 10 czerwca 2022 r. w siedzibie WOIIB – Budynek konferencyjno-szkoleniowy przy ul. Dworkowej/Grudzieniec 10.

Do egzaminu poprawkowego ustnego przewiduje się przystąpienie dodatkowo 57 osób.

Razem do egzaminu ustnego przystąpi 327 osób.

Czytaj więcej...