Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Obwodowe zebrania wyborcze

gosowanie Copy8 listopada br. w odbyło w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu pierwsze z czterech poznańskich obwodowych zebrań wyborczych. W zebraniu mogli uczestniczyć członkowie Izby zamieszkali w Poznaniu i powiecie poznańskim, których nazwiska zaczynały się na litery od A do G.

W zebraniu, które otworzył Przewodniczący Rady WOIIB pan Jerzy Stroński, uczestniczyło 77 uprawnionych członków Izby.
Na Przewodniczącego zebrania wybrano pana Wiesława Buczkowskiego, zastępcą przewodniczącego został pan Leszek Grodzicki, a sekretarzem pani Urszula Bartkowska. Zebrani jednomyślnie zatwierdzili porządek obrad.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Okręgową WOIIB „Regulaminem stacjonarnych zebrań w obwodach wyborczych członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” dokonano wyboru trzyosobowych komisji: wyborczej oraz skrutacyjnej. Przewodniczącymi komisji zostali odpowiednio: pani Krystyna Chocianowicz oraz pan Damian Franczak.

Pani Krystyna Chocianowicz poinformowała zebranych, że zgłoszono łącznie 43 kandydatury osób, a nadto, iż wszystkie zgłoszone kandydatury spełniają warunki określone w regulaminie obwodowych zebrań wyborczych. Alfabetyczna lista kandydatów została wyświetlona na ekranie.

Wybory odbywały się przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. Każdy z obecnych był uprawniony do oddania głosów, na wybranych przez siebie 24 kandydatów. Głosowanie pod nadzorem komisji skrutacyjnej przebiegło bez jakichkolwiek przeszkód. W wyniku tajnego głosowania spośród 43 kandydatów wybrano 24 delegatów na Zjazd. O wyborze konkretnego kandydata decydowała zwykła większość oddanych na niego głosów.

Terminy i miejsca kolejnych obwodowych zebrań wyborczych TUTAJ