Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady.

IMG 20220511 144558 0110 maja 2022 r. w budynku szkoleniowo-konferencyjnym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady, które prowadził Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady.

W związku z tym, że było to pierwsze posiedzenie rady w nowym składzie osobowym, Andrzej Kulesa poprosił, by każdy z jej członków powiedział kilka zdań na temat swojej praktyki zawodowej. Po prezentacji przewodniczący omówił propozycje składu prezydium rady, w którym będą oprócz przewodniczącego: 2 zastępców przewodniczącego, sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik, zastępca skarbnika i dwóch członków, w sumie 9 osób. Wymienił osoby proponowane do poszczególnych funkcji.

W jawnym głosowaniu zatwierdzono strukturę organizacyjną i liczebność oraz skład osobowy Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która przedstawia się następująco:

- Andrzej Kulesa – przewodniczący,

- Wojciech Ratajczak – zastępca przewodniczącego,

- Adam Korzystka – zastępca przewodniczącego,

- Anna Głębocka – sekretarz,

- Leszek Kołodziejski – zastępca sekretarza,

- Andrzej Piątkowski – skarbnik,

- Romuald Sztukiewicz – zastępca skarbnika,

- Paweł Michalski – członek,

- Michał Prymas – członek.

Następnie ustalono nową strukturę organizacyjną komisji i zespołów działających w strukturach rady. Powołano:

- Komisję Funduszu Zapomóg - Wojciech Ratajczak, przewodniczący,

- Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń – Wojciech Ratajczak, przewodniczący,

- Zespół ds. Procesów Budowlanych – Adam Korzystka, przewodniczący,

- Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego i Strony Internetowej – Anita Karcz, przewodnicząca,

- Zespół ds. Integracji i Kontaktów Zagranicznych – Adam Korzystka, przewodniczący,

- Zespół ds. Współpracy z Samorządami i Szkolnictwem – Andrzej Kulesa, przewodniczący.

W kolejnych punktach posiedzenia okręgowej rady podjęto uchwały w sprawach:

  • Odwołania opiekunów delegatur.
  • Uchylenia uchwały rady z 15.04.2020 r. w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów wraz z późniejszymi zmianami.
  • Podjęcia się dofinansowania udziału uczniów ZSRB w Lesznie wraz z opiekunami w finale centralnym Olimpiady „Buduj z Pasją”.
  • W sprawie obchodów Jubileuszu 20-lecia działalności WOIIB.