Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WOIIB I AKADEMIA KALISKA

 DSC22896 marca 2023 roku o godz.16:00 odbyło się w Akademii Kaliskiej zdalne spotkanie zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej kierunek Budownictwa na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej z przedstawicielami społeczno-gospodarczymi, w tym z pracodawcami oferującymi praktyki zawodowe dla studentów ocenianego kierunku, a w szczególności z aktualnymi i potencjalnymi pracodawcami absolwentów kierunku Budownictwo. Celem spotkania było zapoznanie członków zespołu z opiniami interesariuszy zewnętrznych na temat przygotowania absolwentów Budownictwa do wymogów lokalnego rynku pracy.

Podczas dyskusji przedstawiono zespołowi informacje o potrzebach wielu absolwentów budownictwa na rynku kaliskim, z uwagi na bardzo rozwijający się sektor budownictwa w jego szerokim zakresie. Marian Walczak jako przedstawiciel WOIIB poinformował, że w grudniu 2022 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Izbą a Akademią Kaliską, w której między innymi WOIIB zapewnia przeprowadzenie szkoleń, w terminach odpowiadających Uczelni, na temat procedur uzyskania uprawnień budowlanych. W szkoleniach przedstawiamy szczegółowe warunki jakie należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia czasu trwania praktyk zawodowych na budowach w okresie studiów, aby studenci mogli efektywnie połączyć teorię z praktyką. Pracodawcy pozytywnie ocenili też studentów odbywających praktykę zawodową na budowach i w biurach projektowych. Wskazali na duże zainteresowanie studentów nowymi technologiami i materiałami stosowanymi na budowach.