Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Bunt inżynierów

Poznań, 23.05.2008
L.DZ. P-060- 975 /08Szanowny Pan
Redaktor Naczelny
Maciej Krzyślak
Ul. 3 Maja 13
35-030 Rzeszów

W nawiązaniu do artykułu redaktora Marcina Kobiałki z dnia 18 maja 2008 pod tytułem „Bunt inżynierów” składam stanowczy protest i żądam sprostowania tekstu , ponieważ nie było wywiadu a tylko rozmowa telefoniczna , która przez autora nie została autoryzowana .

Uważam to za naruszenie moich dóbr osobistych. Redaktor Kobiałka szukał sensacji i poparcia dla idei otwartej wojny niektórych działaczy z Podkarpacia z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Tymczasem takiego poparcia nie uzyskał i spróbował stworzyć mit nie mający odzwierciedlenia w rzeczywistości .Poruszaną w artykule sprawę kadencyjności rozstrzygnie Zjazd Krajowy , a nie sugestie grupki działaczy z Podkarpacia.

Natomiast z treści artykułu wynika , że Pan Kobiałka został wprowadzony w błąd i nie zrozumiał roli i zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa , które szczegółowo określa ustawa .

Izba Inżynierów Budownictwa zarówno na szczeblu krajowym jak i w okręgach sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu , reprezentuje swoich członków , ustala zasady etyki zawodowej i egzekwuje ich realizację przez członków izby , nadaje uprawnienia budowlane , dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń również z funduszy Unii Europejskiej , opiniuje projekty ustaw związanych z budownictwem , prowadzi działalność samopomocową .

Realizacja tych zadań wymaga przybliżenia struktur izby do swoich członków , a więc oprócz siedziby należy tworzyć delegatury w terenie , żeby ułatwić dostęp poszczególnych osób do administracji izby w celu załatwienia spraw bieżących .Posiadanie własnej siedziby nie jest pomysłem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa tylko właśnie izb okręgowych i znakomicie ułatwia prace oraz zwalnia z zależności od właścicieli obiektów , szczególnie tej finansowej .

Z artykułu tendencyjnie opracowanego , wynika fałszywie coś zupełnie innego .

Dla podkreślenia konieczności posiadania własnej siedziby i biur w terenie wypadałoby wskazać , że większość izb okręgowych działa szerokim frontem w ramach tzw. zespołów merytorycznych czy formalno-prawnych i muszą one mieć miejsce do spotkań i swojej działalności .Ponadto członek izby musi mieć możliwość kontaktu bezpośredniego z osobami pełniącymi funkcje w samorządzie . Delegatury terenowe odgrywają też niepoślednią rolę przy organizacji szkoleń na swoim obszarze .

Mam nadzieję , że tych parę uwag co do zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa rozszerzy Panu Redaktorowi Kobiałce spojrzenie na działalność izby .

Z poważaniem

Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
Mgr inż. Jerzy Stroński

Jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

Od 01 do 05 grudnia 2008 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB przeprowadziła egzaminy ustne wśród ubiegających się o uprawnienia budowlane.

W trakcie egzaminu.

W jesiennej sesji egzaminacyjnej do testu pisemnego przystąpiło 186 osób, który zdało 176 osób. Do egzaminu ustnego przystąpili wszyscy oraz 24 osoby z poprzednich sesji egzaminacyjnych. Tę część egzaminu pozytywnie przeszło 169 osób, które otrzymają decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Jest to 84,5 % przystępujących do części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane.

W jesiennej sesji egzaminacyjnej 2008 r. łącznie do egzaminów na uprawnienia budowlane stanęło 210 osób. Pozytywnie kwalifikacje przeszło 80,5 % zdających.

Wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane serdecznie gratulujemy.

Mirosław Praszkowski

VII Zjazd PIIB

 

Sala obrad VI Zjazdu PIIB. Z lewej od dołu stanowisko WOIIB

W dniach 20-21 czerwca br., jak co roku, odbył się kolejny Zjazd PIIB. Wielkopolska Izbę reprezentowało 12 delegatów; Bruś Sławomir, Draber Włodzimierz, Ferenc Janina, Gałach Jadwiga, Gawęcka Danuta, Grabowski Henryk, Janiak Klemens, Jędraszak Wojciech, Łuka Tadeusz, Mikurenda Szczepan, Pawlicki Daniel, Stroński Jerzy.

Również wzorem lat ubiegłych przedstawiciele naszej Izby zostali powołani do pełnienia funkcji zjazdowych Kol. Janina Ferenc została tradycyjne już członkiem Komisji Uchwał i Wniosków a kol. Klemens Janiak Komisji Skrutacyjnej.

Delegaci WOIIB rząd 1 od lewej:
Sz. Mikurenda, D. Gawęcka K. Janiak, D. Pawlicki, J. Stroński, J. Ferenc, W. Jędraszak, J. Gałach, rząd 2 od lewej T. Łuka, S. Bruś, W. Draber, H. Grabowski

Spotkanie rozpoczął Prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski i powitał wszystkich uczestników Zjazdu, a następnie przekazał prowadzenie obrad, wybranemu przez Zjazd, jego Przewodniczącemu kol. Andrzejowi Myśliwcowi - członkowi Rady Krajowej PIIB i Przewodniczącemu Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów.

Wystąpienie Ministra Olgierda Dziekońskiego

Zjazd swoją obecnością zaszczycili liczni goście z kraju i z zagranicy reprezentujący organy, organizacje i instytucje państwowe. Ministerstwo Infrastruktury reprezentował Pan Minister Olgierd Dziekoński, który w swoim wystąpieniu nawiązał do najnowszego projektu prawa budowlanego przedstawiając w skrócie zamierzenia jakie legły u podstaw wprowadzonych w projekcie zmian. (dokument jest dostępny na stronie MI – www.mi.gov.pl ) Projekt ten aktualnie znajduje się na etapie konsultacji społecznych, w których nasz samorząd aktywnie uczestniczy. Komisję Infrastruktury reprezentował Pan Poseł Janusz Piechociński. Z zagranicznych gości w Zjeździe zabrali głos: przedstawiciel ECEC (Europejska Rada Izb Inżynierskich), Słowackiej Izby Inżynierów a z krajowych organizacji przedstawiciele: Izby Architektów, Stowarzyszenia Komunikacji i PZITB.

Po przeprowadzeniu wszelkich czynności proceduralnych zwartych w Programie Zjazdu przystąpiono do przedstawienia sprawozdań za rok 2007, zaczynając od Krajowej Rady, w tym sprawozdania finansowego i realizacji budżetu oraz pozostałych organów Izby - KKK, KSD, KROZ i KKR, a także sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków powołanej na VI Zjeździe PIIB. Wszystkie przedstawione sprawozdania zostały przez Zjazd przyjęte a Krajowej Radzie zostało udzielone absolutorium za miniony rok działalności. Zatwierdzono również budżet na rok 2009.

Jednym z ważniejszych punktów programu Zjazdu było przedstawienie i przyjęcie projektów zmian Statutu i regulaminów organów PIIB i okręgowych Izb oraz zasad gospodarki finansowej. Najwięcej emocji wzbudziły propozycje zmian w statucie dotyczące kadencyjności sprawowania funkcji w organach krajowych i okręgowych. Po długich i burzliwych dyskusjach Zjazd przyjął zapis, że:

Funkcję:
 1. Prezesa Krajowej Rady,
 2. przewodniczących okręgowych rad,
 3. przewodniczących organów krajowych i okręgowych
 4. krajowego i okręgowego rzecznika koordynatora odpowiedzialności zawodowej,
można sprawować przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór może nastąpić po przerwie minimum jednej pełnej czteroletniej kadencji.

Innym ważnym, po raz pierwszy wprowadzonym do porządku obrad punktem programu było zatwierdzenie przez Zjazd uchwał w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak honorowych PIIB oraz ich uroczyste wręczenie nagrodzonym.

Podstawą przyznania pierwszych odznaczeń PIIB było zaangażowanie odznaczonych w tworzenie struktur naszego samorządu zawodowego ich praca społeczna w komitecie organizacyjnym oraz w pierwszym okresie działania PIIB

Z Wielkopolski złotą odznaką zostali uhonorowani w kolejności alfabetycznej:
 1. Wojciech Jędraszak,
 2. Marian Krzysztofiak,
 3. Kajetan Marcinkowski,
 4. Jacek Skarżewski,
 5. Jerzy Stroński.
odznaką srebrną :
 1. Wojciech Białek,
 2. Jadwiga Gałach,
 3. Czesław Gruchot,
 4. Marian Karcz,
 5. Jan Lemański,
 6. Tadeusz Łuka,
 7. Grzegorz Ratajczak.

Nie wszyscy odznaczeni mogli osobiście odebrać w tym dniu odznaki. Poniżej przedstawiamy tych którzy osobiście z rąk przedstawicieli krajowej Rady PIIB mogli je przyjąć:

Ostatnim elementem Zjazdu było wysłuchanie opracowanego przez Komisję Uchwał i Wniosków VII Krajowego Zjazdu sprawozdania dotyczącego zgłoszonych na Zjeździe wniosków oraz ich przegłosowanie.

Jerzy Stroński
Wojciech Jędraszak
Jadwiga Gałach
Tadeusz Łuka


Zdjęcia i opracowanie:
Danuta Gawęcka

Konsultacje prawa budowlanego

18 lipca 2008 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się regionalne spotkanie konsultacyjne, zorganizowane z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, w sprawie projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Gospodarzem spotkania był Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek.

W spotkaniu uczestniczyli:
 1. Olgierd Dziekoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
 2. Dariusz Anusiewicz – specjalista od Prawa budowlanego w Ministerstwie Infrastruktury,
 3. Arkadiusz Błochowiak – Wicemarszałek Wielkopolski,
 4. Jerzy Gładysiak – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 5. przedstawiciele zarządów powiatów i gmin z województwa wielkopolskiego,
 6. przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 7. delegacja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 8. przedstawiciele Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów,
 9. przedstawiciele Związku Miast Polskich,
 10. instytucje i osoby, które mają wpływ na realizację procesu inwestycyjnego w budownictwie.
Od prawej siedzą: Minister Olgierd Dziekoński,
Dariusz Anusiewicz – specjalista od Prawa budowlanego w Ministerstwie Infrastruktury.

W swoim wystąpieniu Minister Olgierd Dziekoński szczegółowo omówił projekty zmian w Ustawie Prawo budowlane i w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Szczególną uwagę zwrócił na udział wszystkich instytucji i osób biorących udział w procesie inwestycyjnym oraz podkreślił rolę:

 1. zrównoważonego ładu przestrzennego,
 2. koordynacji systemu gospodarki przestrzennej,
 3. zrównoważonych relacji między administracją rządową a samorządową w zakresie ustalania ładu przestrzennego i rozwoju,
 4. usprawnienie i przyspieszenie procesu inwestycji,
 5. integrację systemu gospodarki przestrzennej z dyrektywami środowiskowymi,
 6. aktywnego uczestnictwa wszystkich podmiotów realizujących proces inwestycyjny.

Po wystąpieniu Ministra Dziekońskiego rozpoczęła się bardzo ożywiona dyskusja i padło mnóstwo szczegółowych pytań związanych z proponowanymi zmianami w ustawach.

Przewodniczący Rady WOIIB – Jerzy Stroński w trakcie dyskusji.

Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Jerzy Stroński poruszył następujące problemy:

 1. Zastąpienie decyzji o pozwoleniu na budowę procedurą rejestracji budzi bardzo poważne obawy uczestników procesu inwestycyjnego.
 2. Przedstawił wniosek samorządu zawodowego by inżynierowie bez tytułu magistra posiadali nieograniczone uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Inżynierowie bez tytułu magistra powinni posiadać uprawnienia do opracowywania i wydawania świadectw energetycznych.
 3. W świadomości społecznej wzrasta rola samorządów zawodowych. Działania sejmowej komisji Przyjazne Państwo torpeduje podstawowe założenia funkcjonowania samorządów zawodowych, m.in. wprowadzenie dualizmu przy przyznawaniu uprawnień budowlanych.
Uczestnicy spotkania.
Minister Olgierd Dziekoński odpowiadając na zadane pytania stwierdził, że:
 1. projekt zmian w Ustawie o samorządach zawodowych jest w fazie opracowywania i ustaleń z poszczególnymi podmiotami; Ministerstwo negatywnie ocenia jego założenia;
 2. resort uważa za celowe przyznanie nieograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi wszystkim inżynierom, którzy posiadają studia inżynierskie i mają wieloletnią, udokumentowana praktykę zawodową i potwierdzoną formą egzaminu;
 3. również technicy budowlani, którzy posiadają maturę, odpowiednio długi i udokumentowany staż zawodowy również powinni posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania określonymi pracami budowlanymi. Ministerstwo oczekuje propozycji legislacyjnych uzgodnionych przez środowisko budowlane zmian w istniejących przepisach.

Dariusz Anusiewicz, odpowiadając na zgłoszone obawy co do słuszności zastąpienia decyzji o pozwoleniu na budowę procedurą rejestracji stwierdził, że w proponowanych regulacjach prawnych dla projektów zwykłych:

 1. nastąpi uproszczenie procedur – sprawdzana będzie tylko kompletność dokumentacji bez oceny zawartości merytorycznej. Projektant składa oświadczenie o poczynieniu wszystkich uzgodnień formalnych i kompletności dokumentacji technicznej.
 2. brak jest udziału stron, co ułatwi i przyspieszy proces inwestycyjny.

W dalszej części dyskusji poruszano bardzo wiele szczegółowych rozwiązań prawnych zawartych w projektach ustaw. Dyskutanci przedstawiali swoje propozycje do poszczególnych przepisów. Część z nich już na miejscu przekazała Ministrowi Dziekońskiemu na piśmie własne propozycje zmian w przepisach, część zobowiązała się uczynić to w formie elektronicznej ze względu na obszerność proponowanych zmian a także ograniczony czas spotkania.

Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski

Wręczenie decyzji nadania uprawnień

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji jesiennej 2007 r. odbyło się 18 stycznia 2008r. o godz.10.00 dla specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej oraz o godz.12.00 dla specjalności: drogowej, mostowej, sanitarnej, kolejowej i telekomunikacyjnej w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9 w obecności:

1. mgr inż. Jerzy Stroński Przewodniczący Rady WOIIB,
2. mgr inż. Balbina Konieczna Dyrektor Biura WOIIB,
3. dr inż. Daniel Pawlicki Przewodniczący OKK WOIIB i Zespołu Orzekającego,
4. mgr inż. Janina Ferenc Sekretarz OKK – WOIIB.
Wszystkim, którzy otrzymali uprawnienia gratulujemy.

Następna Sesja egzaminacyjna - wiosenna 2008 r. odbędzie się w maju 2008 r. Egzamin pisemny (testowy) odbędzie się 16 maja 2008 r., w całej Polsce jednocześnie. Dokumenty na postępowanie kwalifikacyjne będą przyjmowane od 15 stycznia do 15 lutego 2008 r.w siedzibie WOIIB w Poznaniu.

Należy podkreślić, że termin przyjmowania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych przed każdą sesją jest zdeterminowany wymogami proceduralnymi dotrzymania terminów wg przepisów prawnych – w tym zawiadomienia kandydatów o wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, możliwości odwołań czy możliwości dotrzymania terminów wypełnienia postanowień w zakresie dokumentowania praktyki i możliwości przystąpienia do tej sesji egzaminacyjnej, na którą składano dokumenty

BUDMA 2008

Wzorem lat ubiegłych, WOIIB zorganizowała w dniach 22 – 24.01.2008 r. cieszący się coraz większym uznaniem stały blok seminaryjnych – Dni Inżyniera Budownictwa podczas MTP BUDMA.

Pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa współorganizowaliśmy trzy sesje w cyklu „Warsztaty projektantów i wykonawców” oraz dodatkowo blok dotyczący „Bezpieczeństwa pracy w budownictwie”. Tradycyjnie już, dzięki inicjatywie naszej Izby oraz zaangażowaniu MTP, członkom naszego samorządu umożliwiliśmy darmowy wstęp w tych dniach na tereny wystawowe. We wszystkich spotkaniach uczestniczyło blisko 600 słuchaczy, wśród których byli również przedstawiciele centralnych i wojewódzkich władz państwowych, parlamentarzystów, organizacji zawodowych i gospodarczych.

sala 1
Uczestnicy seminarium

Ministerstwo Infrastruktury reprezentował Wiceminister Olgierd Dziekoński. W warsztatach brał również czynny udział Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – prof. Zbigniew Grabowski. Gospodarzem sesji był Przewodniczący WOIIB – Jerzy Stroński i Wiceprzewodnicząca WOIIB – Danuta Gawęcka.

Prezydium: od lewej Danuta Gawęcka V-ce Przewodnicząca WOIIB , Olgierd Dziekoński Minister Infrastruktury, Zbigniew Grabowski Prezes PIIB, Jerzy Stroński Przewodniczący WOIIB

Tematem przewodnim I sesji były „Podstawy technicznego ładu budowlanego”. W programie sesji przewidziano trzy wystąpienia. Po wprowadzeniu prof. Zbigniewa Grabowskiego, pierwszy głos zabrał Minister Olgierd Dziekoński, który przekazał informacje dotyczące aktualnych działań i planów Ministerstwa Infrastruktury w zakresie legislacji.

Minister Olgierd Dziekoński

Następnie w imieniu obecnego, lecz niedysponowanego w tym dniu autora referatu pt. „Status prawny warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” - dr inż. Stanisława Zieleniewskiego z Instytutu Techniki Budowlanej, prezentacji materiału dokonał, dyrektor ITB - doc. dr inż. Stanisław Wierzbicki. W wystąpieniu omówiono podstawowe filary ładu technicznego oraz przedstawiono proponowany model przepisów techniczno – budowlanych w podziale na dwa poziomy:

 1. obligatoryjny zawierający wymagane właściwości użytkowe odniesione do budynków, ich części, podsystemów funkcjonalnych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, itp. w formie przepisów/ustaw i/lub rozporządzeń wykonawczych,
 2. opcjonalny zawierające warunki techniczne oraz w niektórych przypadkach rozwiązania części budynków, podsystemów funkcjonalnych (konstrukcyjnych, instalacyjnych, itp.) w formie rozporządzeń wykonawczych lub dokumentów.
Tekst referatu został zamieszczony na str. 15 w Biuletynie WOIIB nr 4/2007 (17).

Statusu prawnego Polskich Norm w projektowaniu i realizacji budowy oraz produkcji wyrobów budowlanych” przedstawił mgr inż. Janusz Opiłka – z Zespołu Budownictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego omawiając między innymi zagadnienia:

 1. Schemat organizacyjny polskiego systemu normalizacji oraz komitetów technicznych i udział Polski w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN.
 2. Zbiór Polskich Norm z wyróżnieniem podzbioru - aktualnych norm w tym z zakresu budownictwa.
 3. Sposób wprowadzania norm europejskich do zbioru Polskich Norm.
 4. Wycofywanie polskich norm ze zbioru norm aktualnych.
Tekst referatu został zamieszczony na str. 20 w Biuletynie WOIIB nr 4/2007 (17)

W sesji drugiej głównym tematem było „Szkolnictwo zawodowe w Polsce oraz w innych krajach UE”. Krajem, z którym porównywano nasz system szkolnictwa zawodowego była Francja. Przedstawiciele, z zaprzyjaźnionej z naszą Izbą organizacji skupiającej inżynierów budownictwa - Federacji BTP, zaprezentowali francuski system szkolnictwa zawodowego branży budowlanej. Omówienie tej sesji przedstawiamy na str. 8 tego Biuletynu.

W drugim Dniu Inżyniera Budownictwa, organizatorami oprócz WOIIB i MTP byli również: GDDKiA Oddz. w Poznaniu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa PKP oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Sesję podzielono na dwie części. Pierwszą poświęcono inwestycjom drogowym a drugą inwestycjom kolejowym. Obie sesje otworzył prof. Zbigniew Grabowski. I podobnie jak w pierwszym dniu, na początku wystąpił Minister Olgierd Dziekoński przedstawiając zamierzenia Rządu w zakresie transportu drogowego i kolejowego.

W odniesieniu do transportu drogowego Minister poinformował, że 25.09.2007 r. został przyjęty przez Radę Ministrów program wieloletni, który ustalił projekty drogowe planowane do realizacji w latach 2008 – 2012, w tym kluczowe inwestycje drogowe związane z organizacją EURO 2012 na ogólną wartość 121 mld zł. Ponadto przedstawił między innymi dane liczbowe w zakresie wysokość środków unijnych przeznaczonych na poszczególne gałęzie transportu oraz zaplanowane wydatki na drogowe projekty inwestycyjne - w podziale na:

 • autostrady - 18,2 mld zł.,
 • • drogi ekspresowe 47 - mld zł.,
 • • obwodnice 6,5 mld zł.,
 • • wzmocnienia i przebudowy 4,8 mld zł.
a także zaplanowane wydatki na:
 • prace przygotowawcze - 8,8 mld zł.,
 • • utrzymanie dróg 16,3 mld zł.,
 • • rezerwę programową (ewentualny wzrost kosztów realizacji inwestycji) w wysokości 17,7 mld zł.
Uczestnicy seminarium
Janusz Rymsza Sekretarz Krajowej Rady PIIB

Moderatorem tej części został sekretarz Rady Krajowej PIIB - dr Janusz Rymsza, który nawiązując do sesji z dnia poprzedniego - dotyczącej technicznego ładu budowlanego, w sposób rzeczowy wykazał szereg ułomności przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących projektowania i wykonawstwa robót w zakresie dróg i mostów.

Referat pt. „Infrastruktura i środowisko 2007-2013.Program budowy dróg krajowych i autostradw latach 2008-2012” zaprezentował rzecznik Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Maciejewski. W materiale omówiono we właściwej kolejności zadania GDDKiA w procesie budowania dróg począwszy od wykonania dokumentacji lokalizacyjnej i środowiskowej, wykupu gruntów, przygotowania projektów budowlanych, przeprowadzenia przetargu po nadzór nad budową. Jednocześnie przedstawił stan prac w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych, projekty priorytetowe Euro 2012 oraz projekt planu rzeczowego i finansowego na rok 2008. Na koniec odniósł się zarówno do szans jak i zagrożeń związanych z zakładanymi planami i ich realizacją.

Realizacię programów inwestycyjnych na drogach krajowych w Wielkopolsce” zaprezentował dyrektor Oddziału GDDKiA w Poznaniu - Marek Napierała. W swoim wystąpieniu podkreślił, że:
 • w Wielkopolsce znajduje się ok. 1500 km dróg krajowych w tym 46 km autostrady A2;
 • na koniec 2007 r. uzyskano 51,5% stanu sieci dróg na poziomie – dobrym;
 • na 2008 r. zaplanowano remont ok. 100 km dróg;
 • w Wielkopolsce znajduje się 614 km dróg krajowych i autostrad zakwalifikowanych do sieci dróg ekspresowych;
 • drogi S 5 i S 8 zostały zakwalifikowane do modernizacji w ramach EURO 2012;
 • na 330 km prowadzone są zaawansowane prace przygotowawcze do realizacji ramach EURO 2012.
Tekst referatu został zamieszczony na str. 27 w Biuletynie WOIIB nr 4/2007 (17).
Ksawery Krasowski
Prezes Izby Projektowania Budowlanego

Część sesji dotyczącą kolejnictwa jako moderator poprowadził doc. dr inż. Ksawery Krasowski - Prezes Izby Projektowania Budowlanego oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Przedstawił kilka tez dotyczących problematyki inwestycji kolejowych. Między innymi zwrócił uwagę na problemy prawne występujące na etapie przygotowania i projektowania inwestycji kolejowych. Wskazał na najważniejsze ustawy stanowiące bariery prawne (o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Prawo geodezyjne i kartograficzne). Podkreślił, że regulacje prawne budowlanego procesu inwestycyjnego nie uwzględniają rozmiarów inwestycji kolejowych, są wewnętrznie niespójne i niezrozumiałe oraz ulegają częstym zmianom. Wskazał również na duże problemy organizacyjne w przygotowaniu i projektowaniu inwestycji kolejowych takich jak np. niski poziom cen za prace projektowe, brak odpowiednio przygotowanych kandydatów do pracy w projektowaniu, czy zmiany podziału zadań pomiędzy inwestorem a projektantem w zakresie czynności przygotowawczych inwestycji.

Minister Dziekoński odnosząc się do problematyki kolejnictwa, zwłaszcza w zakresie kondycji finansowej tego sektora, poinformował że w 2008 na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturze kolejowej przeznacza się ok. 395 – 400 mln zł. Najważniejszym i największym projektem dofinansowanym z FK będzie projekt modernizacji linii kolejowej E 65, na który zaplanowano kwotę 230 mln zł. a zakres rzeczowy zadań dofinansowywanych z FK będzie obejmował modernizację nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty). Podnosząc niezmiernie istotną kwestię zadłużenia Grupy PKP, Minister poinformował, że została opracowana „Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013”, która umożliwi stabilizację, w tym między innymi uregulowanie kwestii majątkowych Grupy PKP, zlikwidowanie zatorów płatniczych czy poprawienie efektywności funkcjonowania spółek Grupy PKP, co w konsekwencji ma doprowadzić do ostatecznego i efektywnego zakończenie proces restrukturyzacji PKP.

Pierwszy referat w tej części nt.: „Modernizacja linii kolejowych w Polsce perspektywy budowy nowych linii przeznaczonych do dużych prędkości pociągów” przedstawił dyrektor Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa - Andrzej Żurkowski. Materiał przedstawiał zagadnienia dotyczące:

 • nowoczesnych technologii przewozowych zarówno dla transportu pasażerskiego jak i towarowego,
 • modernizacji i rozwoju infrastruktury,
 • planów dla transportu kolejowego w Polsce w tym prognoz przewozowych i projektów linii dużych prędkości oraz specjalizacji linii kolejowych.

Przedstawiono perspektywiczne systemy transportu towarowego jak transport towarów masowych, transport intermodalny, transport towarowy Europa – Azja, a także Maser Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. przewidujący 3 scenariusze:

 • kontynuacja negatywnych trendów,
 • inwestycje w modernizacje infrastruktury,
 • inwestycje w modernizację infrastruktury wraz z rozwojem sieci dużych prędkości.

Jako przykład – projektu linii dużych prędkości w prezentacji przedstawiono i zanalizowano projekt takiej linii na trasie Wrocław - Poznań - Łódź - Warszawa.

Sesję poświęconą kolejnictwu zakończył referat - Bogdana Brescha ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji nt.: „Inwestycje kolejowe na terenie województwa wielkopolskiego” w materiale przedstawiono informacje dotyczące historii kolejnictwa w Wielkopolsce, zakończonych oraz bieżących realizacji oraz przygotowywanych projektów. To, co szczególnie może zainteresować Wielkopolan to informacje o planowanych modernizacjach linii:

 • • E-59 Wrocław – Poznań – Szczecin – Świnoujście,
 • • 351 na odcinku Poznań – Krzyż,
 • • E20 / C-E20 granica RP – Kunowice – Poznań – Warszawa,
 • • 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz,
 • • 357 Sulechów - Luboń na odcinku Wolsztyn – Luboń ,
 • • 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk.
Tekst referatu został zamieszczony na str. 30 w Biuletynie WOIIB nr 4/2007 (17).

Sesja trzecia zakończyła zaplanowany na Dni Inżyniera program spotkań. Jednak nie było to ostatnie przedsięwzięcie w jakie WOIIB zaangażowała się na tegorocznych targach BUDMA. 24 stycznia, w bloku dotyczącym „Bezpieczeństwa pracy w budownictwie”, wespół z Państwową Inspekcją Pracy Odział Poznań, Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań oraz MTP przedstawiono cykl wystąpień i pokazów związanych z problematyką podnoszenia bezpieczeństwa na budowach. Gospodarzem tego bloku był Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu - Krzysztof Fiklewicz, który rozpoczął spotkanie od wręczenia wyróżnień w konkursie BEZPIECZNA BUDOWA 2007.

Krzysztof Fiklewicz Okręgowy Inspektor pracy PIP w Poznaniu

Następnie Inspektor OIP - Krzysztof Duda omówił temat: „Wypadki przy pracy i zagrożenia wypadkowe w budownictwie”. Uzupełnieniem wystąpienia był pokaz metod udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, który poprowadził instruktor ratownictwa medycznego - Mirosław Warzybok.

Pokaz metod udzielania pierwszej pomocy medycznej

Referat nt.: „Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe jako skutek nieuwzględniania zasad ergonomii przy organizacji i wyposażeniu w sprzęt pomocniczy stanowisk pracy w budownictwie” przedstawiła - doc. Wiesława Horst z Politechniki Poznańskiej. W referacie szczególny nacisk położono na powszechny brak uwzględniania przez pracodawców aspektu ergonomii przy wykonywaniu robót budowlanych, co skutkuję nie tylko brakiem oczekiwanej efektywności, ale jest powodem poważnych schorzeń pracowników skutkującym wykluczeniem ich z zawodu. W materiale przytoczono jako przykład prawidłowego podejścia do problemu działania amerykańskie.

Danuta Gawęcka Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

Ostatni referat tego bloku: „Użytkowanie rusztowań w świetle projektu unijnego Euroscaffolder” zaprezentowała - Danuta Gawęcka - dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Wiceprzewodnicząca WOIIB. Euroscaffolder to unijny projekt w ramach programu Leonardo da Vinci, którego celem jest wdrożenie minimalnych europejskich standardów kwalifikacyjnych zgodnie z Europejską Dyrektywą 2001/45/EC - „Praca na wysokościach" oraz doprowadzenie do unifikacji w całej UE szkoleń i weryfikacji wiedzy w zakresie minimalnych wymagań dotyczących nadzoru budowy rusztowań (Moduł A), budowy rusztowań (Moduł B)i użytkowania rusztowań (Moduł C). Właśnie Moduł C (przedmiot referatu) odnoszący się do tych użytkowników rusztowań, którzy eksploatują konstrukcje rusztowań poprzez wykorzystywanie ich do wszelkich robót budowlano – remontowo – konserwacyjnych, jest rewolucyjnym w całej UE. Zakłada konieczność obowiązkowych szkoleń i weryfikacji wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się i użytkowania rusztowań podczas wykonywania ww. prac. Wystąpienie miało na celu zaprezentowanie idei i założeń Modułu C, jaki przedstawienie opracowanych przez partnerów projektu (z 8 krajów) materiałów szkoleniowych i egzaminacyjnych. Istotnym dla użytkowników rusztowań jest fakt, że po zatwierdzeniu projektu, kolejnym etapem będzie wdrożenie go do prawodawstwa danego kraju.

Seminarium zakończył „Pokaz prawidłowego przenoszenia i przemieszczania ciężarów” poprowadzony przez Romana Liszkowskiego - Inspektora PIP.

Opracowała: Danuta Gawęcka
Zdjęcia: Mirosław Praszkowski, Danuta Gawęcka