Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wniosek - wpis na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa

Wnioskuję o wpisanie na listę członków
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Osoba ubiegająca się o wpisanie na listę członków WOIIB

      

(jeżeli jest inny niż zamieszkania)

70rj9uQ0rqNWrdaa

           

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWACH CZŁONKOWSKICH

Informacja Administratora danych osobowych dla wnioskodawcy o wpis na listę członków Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wpisania na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prowadzenia ewidencji członków, wystawiania zaświadczeń, postępowań odwoławczych, jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). W przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest zrealizowanie powyższych celów. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:

 1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.202 z późn. zm.),
 2. ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ),
 3. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 4. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 5. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278),
 6. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),
 7. statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 
 8. regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 9. regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 10. regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
 11. regulaminie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 12. regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 13. regulaminie okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 14. regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 15. regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 16. regulaminie okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 17. regulaminie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;  
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Wniosek o zapomogę finansową

Wnioskuję o zapomogę finsową w
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Dane osobowe osoby ubiegającej się o zapomogę finansową

Osoba będąca członkiem WOIIB

98RfDYJjXhLpbxOP

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM
O UDZIELENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja Administratora danych osobowych dla Wnioskodawcy o zapomogę finansową
Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy materialnej, jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).  W przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest rozpatrzenie wniosku o udzielenie pomocy materialnej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczeń socjalnych. Konsekwencją niepodania danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych będzie brak realizacji świadczeń socjalnych.
 1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu mojego zdrowia (danych wrażliwych) przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu, ul. Dworkowa 14
 2. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia zasadności wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej przewidzianych dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zostałem/am pouczony/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

Wniosek - wznowienie członkostwa w WOIIB

Wnioskuję o wznowienie członkostwa w
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Osoba ubiegająca się o wznowienie członkostwa w  WOIIB

ybe96FYFjum9Q7N4FdgvHgUj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWACH CZŁONKOWSKICH

Informacja Administratora danych osobowych dla wnioskodawcy o wznowienie członkostwa
Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu zakończenia okresu zawieszenia, wystawienia zaświadczeń o przynależności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, postępowań odwoławczych, jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). W przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest zrealizowanie powyższych celów.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:

 1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.202 z późn. zm.), ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm,
 2. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 3. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 4. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278),
 5. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),
 6. statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 7. regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 8. regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 9. regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 10. regulaminie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 11. regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 12. regulaminie okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 13. regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 14. regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 15. regulaminie okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 16. regulaminie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu.

Administratorem Pani/Pana danych jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[Przetwarzanie danych]

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań określonych w ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ), Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, uchwał organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

 • prowadzenia listy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby,
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków,
 • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych
 • prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom Izby,
 • wydawania zaświadczeń członkostwa w Izbie,
 • prowadzenia działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby,

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.202 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ),
 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278),
 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),
 7. Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 8. Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 9. Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 10. Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 11. Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 12. Regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 13. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 14. Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 15. Regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 16. Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 17. Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

[Źródło danych osobowych]

PIIB i okręgowe izby inżynierów budownictwa gromadzą dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której te dane pochodzą.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

[Informacja o profilowaniu]

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[Pani/Pana prawa]

 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Aktualności

POPRAWKOWY EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - SESJA WIOSENNEJ 2023

Osoby, które uzyskały negatywny wynik na egzaminie lub nie przystąpiły do egzaminu w poprzednich sesjach, a zamierzają przystąpić do egzaminu, powinny złożyć wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu do OKK WOIIB

do 15 marca 2023 r. (druk do pobrania)

Przesłanie skanu wniosku na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

jest właściwą formą złożenia dokumentu.


OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO

OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

Osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego zapraszamy do składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych (sesja wiosenna 2023) w terminie:

od 2 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.   

(elektroniczna rejestracja będzie uruchomiona 19 grudnia 2022 r. )


w następującym trybie:

1. Zarejestrowanie wniosku w systemie elektronicznym

2. Złożenie wniosku do OKK WOIIB:

- za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich

W związku z przygotowaniami do konferencji WOIIB na Targach BUDMA i zaangażowaniem pracowników Izby w jej organizację prosimy o przesyłanie dokumentów na uprawnienia budowlane wyłącznie pocztą lub kurierem na adres Izby.

Dokumenty należy składać w opisanych teczkach na gumkę.

Rejestracja wniosków oraz wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzone w biurze OKK. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z dołączonymi załącznikami.

Informacja zwrotna o zarejestrowaniu wniosku i nadanym numerze akt sprawy będzie przesłana na adres mailowy podany w systemie elektronicznym (patrz punk1) w terminie 5 dni  roboczych od daty wpływu do Izby teczki osobowej.

Uwaga!

Wnioski nie zarejestrowane w systemie elektronicznym (patrz pkt 1) będą zwrócone nadawcy.

Wnioski, które wpłyną do Izby po 31 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej tj. jesiennej 2023 r. Decyduje data stempla pocztowego.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE Z TYTUŁU NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. - sesji wiosennej


Uchwałą nr 44/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r. Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.
Opłaty są następujące:


- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.


- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się dotychczasową wysokość opłat.

 

Formularz zgłoszenia oferty

Zgłoszenie oferty pracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

WoiibSN-IlNijpr657SgBwQ5

 

Podkategorie

OFERTA PRACY

Agencja rekrutacyjna HR Spot na zlecenie Klienta z branży budowlanej, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Budowy

(praca stacjonarna)

Miejsce pracy: Śrem

Liczba miejsc pracy: 1

Stanowisko podlega pod Dział Ofertowania.

Zakres obowiązków:

- koordynowanie inwestycji pod względem technicznym,

- nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych,

- prowadzenie korespondencji z wykonawcami,

- raportowanie postępu prac, - współpraca z kierownikiem budowy,

- sporządzanie przedmiarów robót,

- sporządzanie kosztorysów ofertowych, wykonawczych i podwykonawczych,

- prowadzenie negocjacji,

- kompletowanie oferty.

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe

– min. I stopnia (w zakresie budownictwa ogólnego)

- min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

- mile widziane posiadanie doświadczenia w dziale ofertowania,

- mile widziane posiadanie uprawnień wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- znajomość programu AutoCad, Word, Exel,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

- solidność, terminowość,

- prawo jazdy kat. B

Klient oferuje:

- stabilne zatrudnienie na cały etat w oparciu o umowę o pracę,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość zdobycia praktyki w zakresie budownictwa konstrukcyjno-budowlanego,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów,

- pracę pełną wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie,

- przyjazną atmosferę pracy w zespole profesjonalistów,

- niezbędne narzędzia pracy.

Aplikacje proszę wysyłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie:

http://www.hrspot.pl/oferta,inzynier_budowy,11

Osoby zainteresowane informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnie prowadzonej rekrutacji, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

www.hrspot.pl / tel. 882-156-479 

Magdalena Fijas HR Spot / www.hrspot.pl / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.