Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MTP BUDMA 2018, Dni Inżyniera Budownictwa

W dniach, 30 stycznia do 2 lutego 2018 r., w ramach Targów „BUDMA 2018", odbyło się II Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które miało w założeniu rozpoznać i przedstawić problemy, z którymi mamy do czynienia w branży szeroko pojętego budownictwa. W ramach Forum, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zorganizowała jak co roku, Dni Inżyniera Budownictwa.

Otwarcia targów BUDMA dokonał minister Andrzej Adamczyk, po czym oficjalnie przekazał patronat nad II Forum ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu, stojącemu na czele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który poinformował o priorytetach, jakie stoją przed nowym ministerstwem.

1Pierwszy wykład, będący częścią Dni Inżyniera Budownictwa i otwierający oficjalnie Europejski Dzień Inżyniera Budownictwa w Polsce, wygłosił Prezydent ECCE (European Conncil of Civil Engineers) kol. Włodzimierz Szymczak, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Był to bardzo istotny punkt programu, przedstawiający pozycje innego samorządu zawodowego w całej branży budowlanej oraz potwierdzający, że tak ważne wydarzenie mogło się zdarzyć tylko w Poznaniu na Tragach BUDMA.

W pozostałych pozycjach II Forum omówiono w pierwszym dniu BUDMY sfery konkurencyjności polskich firm budowlanych i producentów wyrobów na rynkach eksportowych oraz problem przyszłości branży budowlanej.

W drugim dniu BUDMY, w ramach II Forum, omówiono jakość w przestrzeni publicznej a uczestnikami dyskusji byli m.in.: Prezes Andrzej Roch Dobrucki i Wiceprezes prof. Zbigniew Kledyński.
Natomiast Dni Inżyniera Budownictwa, organizowane przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, podczas drugiego dnia BUDMY, objęły bardzo istotny blok panelowy: „BIM – cyfrowa rewolucja w budownictwie".

2  3 

Moderatorem tego niezwykle ciekawego przedsięwzięcia był dr inż. Grzegorz Ratajczak, członek Rady WOIIB i wykładowca Mateusz Nettmann, który przedstawił prelekcję „BIM w projektowaniu drogowym na przykładzie inwestycji w Szwecji". Panelistami byli: Łukasz Gorgolewski z WOIIB, Szymon Piechowiakz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dr Justyna Pożarowska z Urzędu Zamówień Publicznych, prof. Adam Glema z Politechniki Poznańskiej.
Dyskusja objęła całe spektrum problemów związanych z BIM i we wnioskach stwierdzono konieczność kontynuowania tego typu spotkań, w okresie bieżącego roku, obejmujących problematykę działalności inwestorów, projektantów i wykonawców.

4Trzeci dzień BUDMY i II Forum, w ramach Dni Inżyniera Budownictwa, był bardzo bogaty w wydarzenia. Profesor Józef Jasiczak przedstawił problemy powracającego do łask budownictwa przemysłowego, w układzie historycznym i przyszłościowym, natomiast dr inż. Edmund Przybyłowicz omówił współczesne budownictwo mieszkaniowe wielkopłytowe w aspekcie programu Mieszkanie Plus. Wygłoszone referaty wzbudziły ożywioną dyskusję.

Ostatnim punktem programu II Forum był temat szkolnictwa zawodowego poprowadzony w układzie panelowym przez przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Szymona Piechowiaka. Panelistą ze strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa był Andrzej Cegielnik – Przewodniczący Rady LUOIIB z Gorzowa. Debata była bardzo ożywiona, wskazując na konieczność odnowienia tego typu szkolnictwa dla potrzeb rynku budowlanego. Paneliści z: Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Związku Zawodowego BUDOWLANI, Związku Polskie Okna i Drzwi oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wysunęli szereg wniosków do rozpatrzenia i zrealizowania w najbliższym okresie, wskazując na wagę tego problemu dla naszej branży.
Podsumowując Targi BUDMA 2018 należy zauważyć, że odbyły się w okresie dynamicznych zmian organizacyjnych w administracji zajmującej się budownictwem. Jednocześnie jest to czas zmian technologicznych i konieczności rozwoju kształcenia zawodowego w tym kierunku.

Udział samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, jako organizatora Dni Inżyniera Budownictwa był znaczący, a temat BIM jako cyfrowej rewolucji w naszej branży, został zasygnalizowany i wywołany do dalszych prac nad jego rozpowszechnieniem. Niestety, ramy programowe nie pozwoliły na ujęcie budownictwa kolejowego, co było pierwotnym zamierzeniem naszego samorządu i czego wyraźnie brakowało, a aktualne potrzeby i przeznaczone środki na ten rodzaj budownictwa w Polsce, wymagają dalszej pracy nad rozwojem tego zagadnienia i potrzeby przybliżenia jego społeczeństwu w naszym kraju.