Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konferencja: Przemarzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczędnego.

2018Cz1

13 czerwca 2018 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 odbyła się Konferencja „Przemarzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczędnego", którą zorganizowali: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki i Instytut Inżynierii Lądowej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Politechnice Poznańskiej. Partnerami były: FUNDACJA NAUKA dla BUDOWNICTWA, PORT PC, LECA i TITAN POLSKA.

 

Konferencję otworzyli: inż. Włodzimierz Draber - Zastępca Przewodniczącego Rady WOIIB i prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP. Wzięło w niej udział 48 przedstawicieli branży geotechnicznej, budowlanej i członków Izby.

(Po „kliknięciu" w wyróżnione nazwisko prelegenta pojawi się jego prezentacja w wersji PDF. WOIIB informuje, że wszelkie kopiowanie, powielanie i udostępnianie przez inne podmioty niż Izba jest niedozwolone.)

Konferencję podzielono na dwie sesje tematyczne. Moderatorem pierwszej części Konferencji był prof. UAM, dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, który przed każdą prezentacją przedstawiał zebranym krótką sylwetkę prelegenta, zwracając uwagę na jego kompetencje zawodowe i osiągnięcia naukowe. W jej trakcie wygłoszono prelekcje:

1. „Rozkłady temperatur gruntu w sąsiedztwie ogrzewanych i nieogrzewanych budynków" opracowaną przez dr hab. inż., prof. PB, Irenę Ickiewicz.
2. „Nowe propozycje określania zasięgu głębokości stref przemarzania w Polsce" przedstawił dr inż. Tomasz Godlewski z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
3. „Geologiczne uwarunkowania instalacji płytkiej geotermii niskotemperaturowej" zreferował mgr inż. Grzegorz Ryżyński z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie.

2018Cz2Na zakończenie tej sesji odbyła się bardzo ożywiona dyskusja. Uczestnicy zadali dużo pytań problemowych. Jej dalsza część była kontynuowana podczas przerwy kawowej.
Po przerwie, drugą część Konferencji prowadził dr inż. Mieczysław Kania z Politechniki Poznańskiej. W tej części wygłoszono prelekcje:

1. „Badania naturalnego pola temperatury gruntu w rejonie aglomeracji poznańskiej i przykład ich zastosowania", którą przygotowali: prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel, Politechnika Poznańska i prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, Politechnika Poznańska.

2. „Własności termofizyczne gruntów – badania laboratoryjne oraz terenowe przewodnictwa cieplnego" przedstawiła dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

3. „Wykorzystanie fundamentów głębokich do pozyskania ciepła gruntowego" opracowane przez dr hab. inż., prof. PŚl., Małgorzatę Jastrzębską.

4. „Wpływ zmian temperatury ośrodka gruntowego na nośność fundamentowych pali grzewczych" omówił mgr inż. Bartosz Piotrowicz z Politechniki Śląskiej.
5. „Dolne źródła ciepła – perspektywy i tendencje rozwojowe" przedstawił mgr inż. Jakub Koczorowski z PROT PC.

6. „Fundamenty mikropalowe jako dolne źródło ciepła – charakterystyka i zastosowanie" przedstawiła mgr inż. Natalia Maca z TITAN POLSKA Sp z o.o.

7. „Poprawna izolacja termiczna fundamentów z zastosowaniem ultralekkich materiałów" przedstawił dr inż. Mieczysław M. Kania z Politechniki Poznańskiej.

Po tej części prelekcji również odbyła się bardzo ożywiona dyskusja.