Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dzień Inżyniera Budownictwa 2019 - relacja

1m

Tegoroczne Targi BUDMA 2019 odbyły się w dniach 12–15 lutego pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W trakcie trwania Targów, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Grupą MTP, zorganizowała 13 lutego Dzień Inżyniera Budownictwa, pod Patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i patronatem medialnym miesięcznika PIIB „Inżynier Budownictwa”.

Po raz pierwszy Dni Inżyniera Budownictwa ograniczono do jednego dnia w związku z odbywającym się w dniach 11 i 12 lutego Forum Gospodarczym Budownictwa BUILD4FUTURE.

 

Tradycyjnie Dzień Inżyniera Budownictwa cieszył się dużym zainteresowaniem oraz dobrą frekwencją. W Sali Zielonej pawilonu nr 3 zebrało się ponad 250: inżynierów, studentów z Politechniki Poznańskiej i innych uczelni politechnicznych, którzy z zainteresowaniem wysłuchali referatów i prezentacji.

Dzień Inżyniera otworzył przewodniczący WOIIB mgr inż. Jerzy Stroński, witając uczestników a szczególnie gości: Prezesa PIIB prof. Zbigniewa Kledyńskiego, Prezesa Honorowego PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego, Prezesa MTP Przemysława Trawę, Zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do spraw kontroli i wyrobów Krzysztofa Piątka. Następnie przewodniczący WOIIB oddał głos Gościom. Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich – Przemysław Trawa życzył uczestnikom efektywnie spędzonego czasu i dużo dobrych wiadomości dla całej branży budowlanej podczas 27 już Targów BUDMA. Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – prof. Zbigniew Kledyński, życzył wszystkim inżynierom budownictwa ciekawych referatów, wymiany doświadczeń i wiedzy zawodowej.

Kolejnym punktem Dnia Inżyniera było wystąpienie byłego Prezydenta ECCE mgr inż. Włodzimierza Szymczaka, który podsumował Rok Inżyniera Budownictwa w Polsce, zorganizowany pod auspicjami Europejskiej Organizacji Inżynierów Budownictwa - ECCE. Pragnę przypomnieć, że roku 2018 ogłoszono Rokiem Inżyniera Budownictwa w Polsce podczas Targów BUDMA 2018. Podczas Targów BUDMA 2019 ogłoszono zakończenie obchodów Roku Inżyniera Budownictwa w Polsce. W ramach tego roku, w Polsce odbyło się 36 imprez związanych z obchodami Roku Inżyniera Budownictwa. Głównym celem tych działań było zwrócenie uwagi społeczeństwa na podstawową rolę inżynierów budownictwa jako zawodu zaufania publicznego w społeczeństwach krajów europejskich, w zakresie postępów w standardach życia ludzkiego oraz podnoszenie ich prestiżu.

Następnie dr hab. Joanna Smarż omówiła „Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa: cel powołania, rola i zadania w sektorze budownictwa". W swoim wystąpieniu przedstawiła rys historyczny powstania Samorządu oraz akty prawne na podstawie, których było możliwe powołanie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Po szesnastu latach działalności warto było przypomnieć jak odpowiedzialną rolę spełnia i jakimi zadaniami w budownictwie zajmuje się nasz Samorząd Zawodowy.

Kolejnym tematem jaki przygotowano na Dzień Inżyniera Budownictwa był „Kadry i możliwość zatrudnienia w sektorze budownictwa”. Temat przedstawił prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, który zwrócił szczególną uwagę na kierunki i metody kształcenia przyszłych adeptów sztuki budowlanej w korelacji z późniejszymi z możliwościami ich zatrudnienia w budownictwie.

Duże zainteresowanie i dyskusje wywołał temat „Projektowanie w budownictwie w systemie BIM”. Temat przedstawił mgr inż. Jacek Janota-Bzowski. Po prelekcji dyskusję na ten temat poprowadzili: mgr inż. Łukasz Gorgolewski i dr inż. Grzegorz Ratajczak (obaj z WOIIB). Referent, jak i prowadzący dyskusję, przybliżyli słuchaczom w jaki sposób modeluje się budowlę od momentu powstania koncepcji budowli po późniejsze projektowanie, wybudowanie, oddanie do użytkowania, eksploatację aż po rozbiórkę.

Kolejne dwa tematy dotyczyły odnawialnych źródeł energii. Temat „Odnawialne źródła energii i perspektywy rozwoju tej dziedziny w Polsce" wygłosił – dr inż. Radosław Szczerbowski, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Politechniki Poznańskiej. W ramach tego tematu pokazano produkcję energii z różnych źródeł w państwach europejskich z położeniem nacisku na odnawialne źródła energii. Pokazano jak na tle państw europejskich w tej dziedzinie znajduje się Polska i jakie ma perspektywy zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Temat „Fotowoltaika przyszłości i rozwój tego źródła energii w Polsce" wygłosił przedstawiciel firmy PITERN - Piotr Napierała.

Podsumowując, Dzień Inżyniera Budownictwa 2019 cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających Targi, co przełożyło się na dobrą frekwencję.