Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych - sesja wiosna 2019

1amaleOkręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB zorganizowała egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2019 r. Do testowego egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane zakwalifikowano 267 osób, które złożyły wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w bieżącej sesji oraz 4 osoby, które w poprzednich postępowaniach kwalifikacyjnych otrzymały postanowienie o uzupełnieniu praktyki na uprawnienia budowlane – łącznie 271 osób.

17 maja 2019 r. w auli Politechniki Poznańskiej do egzaminu przystąpiło 291 osób (252 osoby w zakresie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi oraz 39 osób do projektowania i kierowania łącznie). Pozytywny wynik uzyskało 257 osób.

Do egzaminu ustnego dołączyło 69 osób z poprzednich sesji egzaminacyjnych (59 osób w zakresie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi oraz 10 osób do projektowania i kierowania łącznie).

Łącznie 318 osób, od 22 do 31 maja w siedzibie WOIIB, zdawały tę część egzaminu.

252 osoby, co stanowiło 83,55 % wszystkich zdających, uzyskało decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2019 roku. W poszczególnych specjalnościach wyglądało to następująco:

 • konstrukcyjno – budowlana: 129 osób;
 • inżynieryjna drogowa: 19 osób;
 • inżynieryjna mostowa: 3 osoby;
 • inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych: 9 osób;
 • inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym: 1 osoba
 • inżynieryjna hydrotechniczna: 1 osoba;
 • instalacyjna telekomunikacyjna: 2 osoby;
 • instalacyjna sanitarna: 46 osób;
 • instalacyjna elektryczna: 42 osoby.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbyło się
5 lipca 2019 roku w siedzibie WOIIB. Decyzje wręczali: zastępca przewodniczącego Rady WOIIB – inż. Włodzimierz Draber i przewodniczący OKK WOIIB – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski.

 • godz. 10:00 wręczono decyzje w specjalności: instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej elektrycznej; Plik ze zdjęciami ZIP

 • godz. 11:30 wręczono decyzje w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; Plik ze zdjęciami ZIP

 • godz. 13:00 wręczono decyzje w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej do projektowania, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie oraz do kierowania w ograniczonym zakresie, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej kolejowej, instalacyjnej telekomunikacyjnej. Plik ze zdjęciami ZIP