Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

WOIIB

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Przewodniczącej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ewy Bosy

RODZINIE I BLISKIM

wyrazy głębokiego współczucia składa
w imieniu WOIIB

Przewodniczący Rady
Andrzej Kulesa

 

20 lat działalności WOIIB minęło jak jeden dzień

WOIIB 2022 4

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa działa już 20 lat w służbie społeczeństwu. Z tej okazji 29 sierpnia 2022 r. na Jubileuszową uroczystość 20-lecia Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa przybyło wielu znakomitych gości.

Obchody rozpoczęły się od przemówienia przewodniczącego Rady WOIIB mgr. inż. Andrzeja Kulesy, który podkreślił rolę inżyniera jako zawodu zaufania publicznego, przedstawił osiągnięte sukcesy i wyzwania jakie stoją przed Wielkopolską Izbą. Honorowy Przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński oraz rzecznik prasowy WOIIB Mirosław Praszkowski przybliżyli zaproszonym gościom historię powstawania i kształtowania się nowego samorządu oraz wytężonej wspólnej pracy inżynierów WOIIB.

Czytaj więcej...

Od 1 sierpnia 2022 r. brak decyzji o wpisie do CRUB

LOGO Z PODPISEM1Przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557), które weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2022 r., dokonano istotnej zmiany m.in. w zakresie zasad dokonywania wpisów uprawnień budowlanych i zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dotychczas podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowił wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez GINB oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Obecnie wpis do rejestru prowadzonego przez GINB ma wyłącznie charakter techniczny, zaś do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystarczy, poza decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

Informacja o nadanych uprawnieniach budowlanych pojawi się w nowym systemie e-CRUB, do którego okręgowe izby inżynierów budownictwa będą wprowadzały dane niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji. Nie będą już wydawane decyzje o wpisie do rejestru GINB, co przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez nowych adeptów sztuki budowlanej.

Powyższe ma zastosowanie również do decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych oraz o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

W związku z powyższym osoby, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej mogą już składać wnioski o wpis na liste członków.

Czytaj więcej...

Wiosenna sesja egzaminacyjna 2022 rok

LOGO Z PODPISEM1Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zakończyła XXXIX sesję egzaminacyjną dla osób, które ubiegały się o nadanie specjalizacji oraz uprawnień budowlanych. Egzaminy z wynikiem pozytywnym zaliczyły w sesji wiosennej 2022 r. – 262 osoby.

Czytaj więcej...

V TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

LOGO Z PODPISEM1Zespół ds. Integracji i Kontaktów Zagranicznych WOIIB zaprasza na piąty Turniej Tenisa Ziemnego „singlowego” dwuszczeblowego.

Turniej zostanie rozegrany 17 września 2022 r. (sobota) na kortach ceglanych Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu Wielkopolskim. W przypadku silnych opadów deszczu, które uniemożliwią rozegranie Turnieju zawody odbędą się następnego dnia, tj. 18 września 2022 r. w niedzielę.

Czytaj więcej...

Zmiana wysokości składek członkowskich na 2023 r.

Z uLOGO Z PODPISEM1wagi na wątpliwości wynikające ze zmiany wysokości składek członkowskich Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyjaśnia, że opłaty za miesiące do końca grudnia 2022 roku powinny być wnoszone w następujących kwotach: składka na okręgową izbę 29 zł/miesiąc oraz składka na krajową izbę 6 zł/miesiąc. Od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska na okręgową izbę wynosi 39 zł/miesiąc oraz składka na krajową izbę wynosi 8 zł/miesiąc.

W celu uzyskania aktualnej wysokości opłaty za bieżący okres proszę skorzystać z generatora blankietów składek zamieszczonego na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod adresem https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow