Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 40 [Wrzesień 2013]

Spis treści
 • Z ŻYCIA IZBY:
  • Międzynarodowe seminarium.
  • Spotkania w delegaturach.
  • XII Zjazd PIIB.
  • Wyjazd do Dublina.
  • Irlandia – Dublin reminiscencje z wyjazdu.
  • Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
  • Posadowienie obiektów budowlanych.
  • Nowy sędzia OSD.
 • FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:
  • Nowe zasady dobory parametrów oświetlenia drogowego.
 • KOMENTARZE:
  • Naruszenie prawa budowlanego.
  • Założenia projektu ustawy …
  • Ptaszniczo-smolarski skansen.
  • Plan szkoleń.

 

Szanowne Koleżanki !
Szanowni Koledzy !

W okresie po XII Zjeździe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa członkowie naszego samorządu zawodowego uczestniczyli w szeregu zdarzeniach związanych z budownictwem na terenie Wielkopolski i całego kraju.

Bardzo ciekawy był wyjazd licznej grupy członków Izby do Irlandii w dniach 19 ÷ 22.05.2013 r., z którego sprawozdanie jest wewnątrz Biuletynu.

W okresie 24.05 ÷ 18.-06.br. odbyły się spotkania w delegaturach z udziałem naszych delegatów i Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz dyrektorów Wydziałów Architektoniczno – Budowlanych w powiatach.

W bieżącym roku przypada 85 rocznica ustanowienia uprawnień budowlanych w Polsce i w związku z tym jubileuszem delegacja WOIIB uczestniczyła w dniach 6-7.06.2013 r. w konferencji zorganizowanej w Łodzi przez Politechnikę Łódzką i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Uzyskaliśmy szereg ciekawych informacji na temat tworzenia Kodeksu Budowlanego od obecnych na konferencji członków Komisji Kodyfikacyjnej z jej przewodniczącym prof. Niewiadomskim.

4 lipca w Gorzowie przedstawiciele Izby uczestniczyli w konferencji dotyczącej prac nad nowym prawem budowlanym i statusem inżyniera budownictwa w projektowanych rozwiązaniach legislacyjnych, które przedstawili: minister Janusz Żbik, zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego Paweł Ziemski i poseł Krystyna Skibińska. Należy podkreślić, że nikt nie potrafił określić terminu zakończenia prac nad kodeksem budowlanym. Natomiast pragnę poinformować, że w Gorzowie prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki przedstawił konkretne uwagi samorządu zawodowego inżynierów budownictwa do przedstawianych projektów ustaw związanych z budownictwem i proponowaną deregulacją zawodów, które zostały przyjęte z aplauzem przez uczestników konferencji.

XII Zjazd PIIB odbył się w Warszawie w dniach 28 ÷ 29.06.2013 r. Członkowie WOIIB aktywnie uczestniczyli w pracach wszystkich Komisjach Zjazdowych i w Prezydium. Zjazd podjął bardzo ważna uchwałę dotyczącą stanowiska naszego samorządu zawodowego w sprawie projektu ustawy deregulacyjnej, będącej protestem wobec próby obniżenia jakości zawodu zaufania publicznego jakim jest inżynier budownictwa.

9 września b.r. odbędzie się kolejne spotkanie Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych, którego gospodarzem będzie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Tematem wiodącym będzie problem kształcenia. Przewidujemy udział parlamentarzystów z województwa wielkopolskiego.

Temat nadzoru budowlanego i rewitalizacji obszarów zurbanizowanych to domena corocznej konferencji w Wałczu w dniach 12 – 14 września b.r. w której WOIIB będzie aktywnie uczestniczyć.

Najważniejszym wydarzeniem dla naszych członków jest Wielkopolski Dzień Budowlanych organizowany 27.09.2013 r. przez delegaturę w Gnieźnie, na który serdecznie zapraszam wszystkich wielkopolskich budowlańców.

24 września b.r. organizujemy w naszej siedzibie międzynarodowe seminarium na temat budownictwa na terenach zalewowych. Współorganizatorami są: Polski Komitet Geotechniki, HEBO Poznań i Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a 14 listopada b.r. współorganizujemy konferencję dotyczącą ochrony katodowej obiektów budowlanych wspólnie z Politechniką Poznańska i Urzędem Dozoru Technicznego.

Zbliża się koniec III kadencji działalności WOIIB i w związku z tym w listopadzie i grudniu b.r. będą organizowane zebrania wyborcze w 10 obwodach, na których wybierzemy delegatów na zjazd okręgowy, którego termin przewidywany jest do 15 kwietnia 2014 r. Apeluję do Koleżanek i Kolegów o liczny udział w tych zebraniach i dokonanie wyboru delegatów, którzy znajdą czas i chęć do aktywnego działania na rzecz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Harmonogram zebrań znajduję się na następnej stronie Biuletynu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem.
mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB