Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 41

SPIS TREŚCI:

Z ŻYCIA IZBY:

- Wybory.
- Wielkopolski Dzień budowlanych.
- Międzynarodowe seminarium.
- Spotkanie na szczycie … Samorządności.
- I Turniej tenisowy o Puchar Przewodniczącego WOIIB.
- Otwarty turniej w brydżu sportowym.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

- Wałcz 2013.
- Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski.
- 75-lecie PZITS w Poznaniu.
- Ławeczka Ignacego.
- Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

KOMENTARZE:

- Rzeczoznawstwo budowlane w świetle przepisów prawa.
- Kamienne drogi w Puszczy Zielonka.
- Jego wysokość suwak logarytmiczny.
- Plan Szkoleń 2014 rok.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Od września do grudnia bieżącego roku działalność Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa była bardzo intensywna i obejmowała całe spektrum zainteresowań członków naszego samorządu zawodowego.
9 września b.r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach Porozumienia Samorządów Zawodowych na temat kształcenia członków w samorządach.
Tradycyjnie zajmowaliśmy się w Wałczu, w dniach 12-14 września 2013 r., tematami dotyczącymi nadzoru budowlanego oraz rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Jako członkowie samorządu reprezentującego budownictwo przedstawiliśmy stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie deregulacji zawodów zaufania publicznego. Odbyło się też spotkanie członków Prezydium dwóch izb okręgowych: Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej, w trakcie którego wymieniliśmy się doświadczeniami i uzgodniliśmy stanowiska co do dalszej formuły konferencji w Wałczu.
Dużym sukcesem zakończyło się międzynarodowe seminarium „Budowle ziemne jako obiekty na terenach zalewowych”. Wysoka frekwencja, bardzo ciekawa dyskusja i udział wybitnych specjalistów z dziedziny geotechniki zapewniły nam uznanie ze strony wszystkich uczestników, padły propozycje by organizować tego typu seminaria cyklicznie.
Delegatura w Gnieźnie perfekcyjnie zorganizowała 27 września b.r. Wielkopolski Dzień Budowlanych, który składał się z dwóch części: koncertu w Katedrze Gnieźnieńskiej oraz podsumowania działalności WOIIB w minionym roku i uhonorowania naszych działaczy odznaczeniami resortowymi i samorządowymi. W obchodach brali udział członkowie naszego samorządu z całej Wielkopolski.
4 października b.r. delegatura w Kaliszu wspólnie z tamtejszym oddziałem PZITB zorganizowała podsumowanie konkurs „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej”. Podczas spotkania wręczono zwycięzcom konkursu pamiątkowe puchary.
Oddział Wielkopolski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych obchodził swoje 75 lecie organizując na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich konferencję „75 lat na rzecz ochrony środowiska”.
Wielkopolska Izba Budownictwa, zrzeszająca osoby prawne czyli firmy budowlane, obchodziła swój Dzień Budowlanych 25 października b.r. Przedstawiciele WOIIB uczestnicząc w tych uroczystościach wyrazili poparcie dla jedności branży budowlanej w Wielkopolsce.
Rewelacyjnie przebiegały warsztaty pod nazwą „Projektowanie jako gra zespołowa”, która juz po raz szósty zorganizowaliśmy wspólnie z Wielkopolska Okręgową Izbą Architektów. Tym razem odbyły się 5 listopada b.r. w Bibliotece Raczyńskich i dotyczyły nowego obiektu w ramach rozbudowy biblioteki.
Frekwencja i zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwanie, co dobrze rokuje na dalszą współpracę z architektami.
Kolejną dużo realizacją była konferencja pn.: „Ochrona katodowa obiektów budowlanych” zorganizowana z inicjatywy Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu i przy udziale Politechniki Poznańskiej.
W związku ze zbliżającym się terminem XIII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego, który odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. dokonaliśmy wyboru delegatów na ten Zjazd w 10 obwodach wyborczych. Gratuluję wybranym członkom naszego samorządu. To będzie już czwarta kadencja działalności WOIIB.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w imieniu Rady WOIIB i swoim własnym składam wszystkim członkom naszego samorządu serdecznie życzenia świąteczne, zdrowia, pomyślności i zadowolenia z wykonywanej pracy w zawodzie budowlańca.

Z koleżeńskim pozdrowieniem.
mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB