Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 43

SPIS TREŚCI:

Z ŻYCIA IZBY:

 1. Nowa okręgowa rada WOIIB.
 2. XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy WOIIB.
 3. Sprawozdanie z działalności OKR.
 4. Biogramy.
 5. Dni Inżyniera – BUDMA 2014.
 6. Problematyka budownictwa drogowego.
 7. Wyjazd do Mediolanu.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

 1. Tak może wyglądać dworzec kolejowy w Poznaniu.
 2. Analiza działalności OROZ.
 3. Wizyta w Mediolanie.
 4. Jak pobrać zaświadczenie elektroniczne.

KOMENTARZE:

 1. Obowiązki kierowników budowy.
 2. Podbudowa dróg kamiennych w puszczy Zielonka.
 3. Plan szkoleń na 2014 r.

 

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

8 kwietnia 2014 roku obradował XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na tym zjeździe podsumowano działalność naszego samorządu zawodowego ostatniej kadencji i dokonano wyboru nowych władz WOIIB. Ocena  działalności Izby w czteroletniej kadencji wypadła pozytywnie o czym świadczą głosowania nad sprawozdaniami wszystkich organów i udzielone absolutorium Radzie WOIIB.

W imieniu Koleżanek i Kolegów złożyłem podziękowanie mgr. inż. Jerzemu Strońskiemu -przewodniczącemu WOIIB w dwóch minionych kadencjach, za wielki trud jaki włożył przez te dwie kadencje w rozwój Izby. Podziękowania za działanie i współpracę koledze Jerzemu Strońskiemu złożyli goście zaproszeni na Zjazd: posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Krystyna Łybacka i poseł Tadeusz Dziuba, wojewoda wielkopolski Piotr Florek, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, prezydent Wielkopolskiej Izby Budownictwa Marek Szczęsny oraz przedstawiciele uczelni, stowarzyszeń naukowo-technicznych i samorządów zawodowych. W czasie dalszych obrad zatwierdzono Plan pracy WOIIB na 2014 rok oraz uchwalono budżet Izby na 2014 rok.


Następnie dokonano wyboru nowych władz na IV kadencję naszej Izby. Zostałem wybrany na przewodniczącego WOIIB i dziękuję za zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Ze swej strony postaram się wypełniać tę misję najlepiej jak umiem. Natomiast osobom wybranym do władz na IV kadencję życzę wytrwałości i dużego zaangażowania w pracy dla dobra naszego samorządu zawodowego. Naszym wspólnym celem jest dalszy rozwój Izby i spowodowanie by zawód inżyniera oraz technika budownictwa był szanowany i postrzegany jako zawód zaufania publicznego.

15 kwietnia odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie nowo wybranej Rady WOIIB, na którym dokonano wyboru: zastępców przewodniczącego, sekretarza i jego zastępcę, skarbnika i jego zastępcę, członków prezydium, przewodniczących zespołów problemowych oraz opiekunów delegatur.

Ze swej strony pragnę zapewnić, że w ramach zadań statutowych WOIIB nadal będzie ściśle współpracowała z: parlamentarzystami  z okręgu wielkopolskiego, władzami województwa wielkopolskiego i administracją samorządową, nadzorem budowlanym, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, stowarzyszeniami naukowo-technicznym, samorządami zawodowymi, uczelniami wyższymi i szkołami budowlanymi na terenie Wielkopolski, Wielkopolską Izbą Budownictwa i Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów. Prowadzenie tak szerokiej współpracy przyczynia się do podniesienia prestiżu naszej Izby.
27 i 28 czerwca br. odbędzie się XIII Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. Delegaci z nasze Izby pojadą na ten Zjazd z konkretnymi wnioskami zgłoszonymi na naszym zjeździe okręgowymi i będą aktywnie uczestniczyć w obradach i wyborach do władz krajowych.
                        
Z koleżeńskim pozdrowieniem.
Przewodniczący WOIIB
inż. Włodzimierz Draber