Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 49

SPIS TREŚCI:

Z ŻYCIA IZBY:
1. Zmieniony statut samorządu.
2. XVII Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego.
3. Z cyklu – Wywiad z …
4. Wielkopolski Dzień Budowlanych.
5. Wydarzyło się w naszej Izbie.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:
1. Rajd samochodowy SEP.
2. Konkurs Mister budownictwa.
3. PURO Hotel w Poznaniu.
4. Pierwsze zawody strzeleckie.
5. Seminarium szkoleniowe rzeczoznawców.

KOMENTARZE:
1. Wielkopolski inżynier budownictwa.
2. Obrazki sprzed lat.
3. Warzelnia – zabudowa jednorodzinna.
4. Neoklasycyzm nad Bogdanką.
5. Plan szkoleń na 2016 rok.

 

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Skończyły się wakacje i zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W tym czasie miało miejsce wiele wydarzeń, zarówno w naszej Izbie, jak i w PIIB. Bardzo ważnym wydarzeniem był II Nadzwyczajny Zjazd PIIB, który odbył się 20 sierpnia 2015 roku. Na tym Zjeździe uchwalono nowy Statut Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa oraz regulaminy PIIB i izb okręgowych.

Na pierwszym miejscu ważnych wydarzeń dotyczących naszej działalności należy wymienić tradycyjną już konferencję w Wałczu, która odbyła się w dniach 10-12 września, a którą zorganizowaliśmy wspólnie z poznańskim oddziałem PZITB i Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Tematyka była ciekawa: dotyczyła zmian prawa budowlanego, kosztorysowania robót budowlanych oraz rewitalizacji obiektów budowlanych. Po raz pierwszy w tej konferencji wzięli udział przewodniczący z bratnich izb okręgowych: Lubuskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Pomorskiej, Warmińsko-Mazurskiej oraz przedstawiciele Łódzkiej OIIB. W trakcie konferencji odbyło się spotkanie członków prezydiów naszej Izby i Zachodniopomorskiej, z udziałem przewodniczących wymienionych izb, w trakcie którego wymienialiśmy doświadczenia z działalności merytorycznej i organizacyjnej izb.

18 września delegatura w Lesznie zorganizowała Wielkopolski Dzień Budowlanych. Z tego powodu składam na ręce organizatorów wyrazy uznania i podziękowania za trud włożony w przygotowanie tego spotkania. W trakcie Dnia Budowlanych miałem okazję przedstawić gościom i członkom naszego samorządu,
w krótkim wystąpieniu, główne kierunki działalności Izby. Uhonorowano naszych członków odznaczeniami: resortowymi, odznakami honorowymi „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” i dyplomami Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne działanie oraz zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki. Wręczono także złote i srebrne odznaki honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

25 września br. kaliski oddział PZITB, pod patronatem naszej Izby, zorganizował podsumowanie konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej”. Zwycięzców nagrodzono pamiątkowymi pucharami.
W listopadzie, jak co roku, odbyły się VIII warsztaty organizowane wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów po nazwą „ Projektowanie, jako gra zespołowa”.

W listopadzie i grudniu będę kontynuował tradycyjne spotkania w delegaturach naszych członków z przedstawicielami administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragnę złożyć Koleżankom i Kolegom oraz ich Rodzinom życzenia, by przy świątecznym stole nie zabrakło światła, ciepła i rodzinnej atmosfery, a 2016 rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność dla wszystkich.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber