Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 59

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

1. XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB.
2. Skrót Sprawozdania OKR WOIIB.
3. Pierwsze posiedzenie Rady.
4. Wydarzyło się w Izbie.
5. Kronika żałobna. 

 

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

1. Poznań – Nowy Rynek.
2. INSTALACJE 2018.
3. Znamy zwycięzców konkursu budowlanego.

TECHNIKI I TECHNOLOGIE

1. Instalacje gazowe – część 2.

KOMENTARZE:
1. Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce – cz.2.
2. Pierwsze kroki.
3. Plan szkoleń.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

12 kwietnia 2018 roku, XVII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podsumował i ocenił okres IV Kadencji władz samorządu zawodowego w Wielkopolsce. Ocena wypadła pozytywnie i zdecydowaną większością głosów zatwierdzono sprawozdanie organów, udzielono absolutorium Radzie WOIIB i zatwierdzono budżet na rok 2018 oraz program działania samorządu. Na Zjeździe dokonano wyborów składów wszystkich organów Izby oraz delegatów na zjazdy krajowe.

Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie odbyło się 23 kwietnia 2018 r. Na tym posiedzeniu wybrano Prezydium Rady WOIIB oraz przewodniczących dziewięciu komisji i zespołów problemowych działających w ramach Rady na V kadencje. Składy osobowe są przedstawione
w dalszej części Biuletynu.

W kwietniu, aktywnie uczestniczyliśmy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w targach: „INSTALACJE" i „EXPOPOWER", organizując sesje naukowo-techniczne, a 14 maja 2018 r. w siedzibie Izby odbywała się konferencja geotechniczna „Grunty organiczne, jako podłoże budowlane".

13 czerwca 2018 r. odbędzie się kolejna konferencja związana z geotechniką „Przemarzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczędnego", a 11 października VI Ogólnopolska Konferencja „Budownictwo Szpitalne. Oddziały pediatryczne, jako wyzwanie dla inwestorów." Jej przeprowadzenie będzie wiązało się z wydaniem monografii.

WOIIB w V kadencji będzie nadal współpracować ze swoim strategicznym partnerem, jakim są Międzynarodowe Targi Poznańskie przy organizacji targów: BUDMA, INSTALACJE oraz EXPOPOWER.

Ponadto będzie aktywnie współpracować ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych ze wszystkimi samorządami reprezentującymi zawody zaufania publicznego, a szczególnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów oraz Wielkopolską Izbą Budownictwa zrzeszającą osoby prawne w budownictwie.

Reprezentując osoby fizyczne związane z pracą w budownictwie, WOIIB będzie podtrzymywała kontakty z parlamentarzystami z rejonu Wielkopolski w celu przybliżenia przedstawicielom mającym wpływ na kształtowanie prawa problemów, z jakimi spotyka się branża budowlana.

Należy podkreślić, że WOIIB organizując różne konferencje oraz szkolenia współpracuje z uczelniami wyższymi i pośrednio wspiera w działania szkolnictwa zawodowego.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, wybranym do władz Izby na V kadencję gratuluje wyboru, życząc dużo energii do działania na rzecz naszego samorządu i wytrwałości koniecznej do osiągnięcia wyznaczonych celów, a przede wszystkim do pracy na rzecz rozwoju Izby.

W dniach 29 i 30 czerwca 2018 r., odbędzie się w Warszawie XVII Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nasi delegaci pojadą z konkretnymi wnioskami. Będą aktywnie uczestniczyć w obradach oraz wybrani przez nas, wystartują w wyborach do władz krajowych.

Z koleżeńskim pozdrowieniem.
mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB