Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 60

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

 • Seminarium „Grunty organiczne jako podłoże budowlane."
 • Konferencja „Przemarzanie podłoża gruntowego i geotermiczne aspekty budownictwa energooszczędnego."
 • Szkolenie dla rzeczoznawców.
 • VI Konferencja Ogólnopolska Budownictwo Szpitalne.
 • 4. Majówka WOIIB „Popiel' 18."
 • Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
 • Wydarzyło się w naszej Izbie.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

 • XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB.
 • Konferencje naukowo-techniczne Poznańskiego Oddziału SEP podczas EXPOPOWER 2018.
 • Wyjazd techniczny do Wiednia i Temelina.
 • Szkolenie w Ostrowie Wlkp.

KOMENTARZE:

 • Gotyk – czasy wielkiego budownictwa.
 • Wakacyjne wspomnienia: NEW York, New York.
 • Początki na Politechnice Poznańskiej – inne spojrzenie.
 • Akademik.
 • Plan szkoleń dla członków WOIIB.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Kolejną, czyli V kadencję władz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęło posiedzenie Rady Okręgowej, podczas którego wybrano skład Prezydium Rady oraz przewodniczących komisji i zespołów problemowych działających w ramach Rady. Na kolejnych posiedzeniach zatwierdzono pełne składy tych jednostek, kończąc tym sam tworzenie struktur Izby. Dodatkowo powołano doraźny Zespół ds. analizy potrzeb rozwojowych WOIIB, którego celem działania jest opracowanie do 31.08.2018 r. materiałów niezbędnych do podjęcia przez Nadzwyczajny Zjazd Izby decyzji dotyczącej zakupu sąsiedniej działki.

W dniach 29 i 30 czerwca b.r. nasi delegaci uczestniczyli w XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym dokonano wyboru władz krajowych samorządu. Prezesem PIIB został wybrany prof. Zbigniew Kledyński, natomiast z naszej Izby do władz krajowych zostali wybrani: Danuta Gawęcka, Zenon Wośkowiak i Jerzy Stroński do Rady Krajowej, Jerzy Witczak do Krajowej Komisji Rewizyjnej, Andrzej Barczyński do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krystyna Chocianowicz do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Na pierwszym posiedzeniu Rady Krajowej kol. Danuta Gawęcka została wybrana do Prezydium Krajowej Rady i powierzono jej funkcję sekretarza PIIB.

6 czerwca b.r. wzięliśmy udział w ogólnokrajowym spotkaniu organizacji samorządów zawodowych zaufania publicznego w Łodzi. Podczas spotkania między innymi podkreślono charakter ich działania jako prospołeczny, pro publiczny i propaństwowy.

28 września 2018 r. delegatura w Kaliszu organizuje Wielkopolski Dzień Budowlanych, a we współpracy z Oddziałem kaliskim PZITB rozstrzygnięcie XLIV edycji konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej" za 2017 r. Na obchody Dnia Budowlanych serdecznie zapraszam wszystkich członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obecnie przygotowujemy VI Ogólnopolską Konferencję „Budownictwa Szpitalne. Oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów", która odbędzie się 11 października 2018 r. Patronami konferencji będą: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, rektorzy: Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej, a ze strony mediów: telewizja WTK. Współpraca samorządów zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, architektów oraz inżynierów budownictwa w organizacji konferencji zdecydowanie poszerza horyzont oddziałania konferencji i jej wniosków na cały kraj.

Ścisła współpraca z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów zaowocuje 7 listopada 2018 r. kolejnymi, XI już warsztatami „Projektowanie jako gra zespołowa."

Mamy ogromną nadzieję, że spotkamy się 28 września na uroczystościach Wielkopolskiego Dnia Budowlanych, gdzie będziemy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz mile spędzić czas i w dobrym nastroju zintegrować się w ramach społeczności budowlanej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem.
mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB