Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Charakterystyka energetyczna budynków. Kiedy nie dokomuje się kontroli?

Mam zapytanie odnośnie rozdziału 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2014.1200). W art. 23.1. właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli;

1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

  1. co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  2. co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  3. co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

2. Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.
3. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

W związku punktem 3 moje pytanie jest takie, czy punkt 3. dotyczy wszystkich wyżej wymienionych kontroli okresowych. Czy należy rozumieć, że  jeżeli zachodzi punk 3. to kontroli w określonych wyżej latach się nie przeprowadza. Nie mam jasności w tym temacie i dlatego bardzo proszę o odpowiedź.

 

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 29 kwietnia 2019 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia następująco:

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków jest napisana bardzo nieprecyzyjnie i nieczytelnie. Stąd nasuwają się liczne wątpliwości. Brak np. definicji systemu ogrzewania, klimatyzacji, jakie pomiary należy prowadzić na kotłach, aby ocenić efektywność energetyczną (sprawność), jakie są kryteria efektywności energetycznej itd. Z zapisów w/w Ustawy można wyciągnąć wniosek, że przez system ogrzewania lub klimatyzacji należy rozumieć instalacje wraz z urządzeniami (kotły, urządzenia klimatyzacyjne).

Niezrozumiały jest do końca przepis mówiący o dostosowaniu ich mocy do potrzeb użytkowych (każdy kocioł powinien być dobrany do zapotrzebowania, a nie każdy kocioł ma możliwość modulowania swojej mocy).

Dla kotłów na paliwo gazowe ustawa ta właściwie powiela zapisy Ustawy Prawo Budowlane, gdzie w art. 62 mówi się o konieczności kontroli okresowej co 1 rok lub co 5 lat instalacji gazowych (w skład instalacji wchodzą urządzenia gazowe a więc również kotły grzewcze).  Konserwacja kotła (m.in. czyszczenie wymiennika ciepła) oraz  badanie składu spalin (ilości tlenu w spalinach) i jej temperatura (a więc optymalizacja pracy kotła) jest w gestii serwisanta, który tę czynność powinien wykonywać raz do roku (wymagania producentów tych urządzeń).

Z Ustawy Prawo Budowlane wynika ponadto, że kontroli należy poddać również inne instalacje (systemy), a więc również grzewcze i klimatyzacyjne.

Reasumując można stwierdzić, że systemy grzewcze oparte na paliwie gazowym, Ustawa Prawo Budowlane art. 62 załatwia sprawę i zapisy w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2014.1200) są w zasadzie zapisem „martwym” (wyższe wymagania stawia Ustawa Prawo Budowlane).

Jeżeli chodzi o systemy grzewcze oparte na paliwie stałym i ciekłym to takie kontrole tych systemów powinny odbywać się wg Ustawy  o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2014.1200) (chyba, że producent zaleca częstsze przeglądy urządzeń: kotły, urządzenia chłodnicze). Natomiast zapisnie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną” jest  sprzeczny z Prawem Budowlanym. Zgodnie z Prawem Budowlanym właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do dbania o stan techniczny kotłów poprzez ich konserwację oraz do okresowych kontroli stosownych instalacji. Podobnie dotyczy to systemów klimatyzacyjnych (urządzeń klimatyzacyjnych).

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych. W przypadkach trudnych lub niezrozumiałych, osoba zainteresowana bądź organ administracji publicznej może zwrócić się do organu stanowiącego dane prawo o udzielenie prawidłowej wykładni tego przepisu.