Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

O nas

Proces tworzenia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczął się 10 maja 2001 r., kiedy z inicjatywy doc. dr inż. Mariana Krzysztofiaka odbyło się spotkanie przedstawicieli 6 stowarzyszeń naukowo-technicznych z terenu Wielkopolski: PZITB, PZITS, SEP, SITK, SITWIM oraz ZM RP. Podczas tego spotkania przewodnictwo Zespołowi Organizacyjnemu powierzono doc. dr inż. Marianowi Krzysztofiakowi (przewodniczącemu Oddziału Poznańskiego PZITB).

W Poznaniu I Okręgowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 18 maja 2002 r. W zjeździe uczestniczyło 216 delegatów z całej Wielkopolski

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym i działa w oparciu o:

 • Ustawę z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 z 24.01.2001 r. poz.42 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawę z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami),
 • Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • regulaminy organów PIIB i okręgowych izb,
 • Kodeks etyki zawodowej członka PIIB.

Zjazd jest najwyższym organem władzy w Izbie. Pomiędzy zjazdami działa Rada WOIIB i jej Prezydium, które podejmując uchwały określają podstawowe zadania dla całej Izby. Podczas zjazdu powoływane są następujące organy izby:

 • Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna,
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
 • Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
 • Okręgowa Komisja Rewizyjna.

W ramach Rady Okręgowej działają zespoły problemowe: komisja ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń, komisja funduszu zapomóg, zespół prawno-regulaminowy, zespół ds. procesów budowlanych, zespół ds. kontaktów zagranicznych , zespół ds. współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów, rada biblioteczna ośrodka informacji technicznej oraz rada programowa Biuletynu Informacyjnego WOIIB.

Rada WOIIB powołała delegatury terenowe w: Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

 

Do ustawowych obowiązków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa między innymi należy:

 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby ,
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
 • ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
 • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych,
 • przeprowadzanie egzaminów oraz potwierdzanie kwalifikacji osób,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
 • opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowania w tych sprawach,
 • współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych ,
 • zarządzanie majątkiem samorządu zawodowego,
 • prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych,
 • prowadzenie list członków samorządów zawodowych,
 • realizacja zadań statutowych.

Członkowie WOIIB zobowiązani są m.in. do:

 • przestrzegania przepisów i zasad wiedzy technicznej,
 • przestrzegania etyki zawodowej,
 • stosowania się do uchwał organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • opłacania składek członkowskich.