Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Artykuły

Wzory umów

Uwagi ogólne.

Przedstawione wzory umów mają na celu ułatwienie stronom ich sformułowanie, ale wzory te nie wyczerpują wszystkich sytuacji, które w zakresie konkretnego przedmiotu umowy mogą wystąpić. Zastosowanie proponowanych przez WOIIB wzorów powinno być pomocne przy kształtowaniu treści zawieranych umów, jednakże WOIIB nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z ich wykorzystania.

Przedstawione wzory umów maja służyć pomocą członkom Izby pełniącym samodzielne funkcje w budownictwie w zakresie projektowania, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz kierowania budową, wykonywanych samodzielnie w ramach własnej działalności gospodarczej (nie na podstawie umowy o pracę). Wzory te nie dotyczą zamówień publicznych.

Ze względów dowodowych każda umowa powinna być zawarta w formie pisemnej.

W umowie muszą być zawarte, co najmniej: oznaczenie stron, przedmiot, termin wykonania, wynagrodzenie. Umowa musi być zaopatrzona w miejsce i datę zawarcia oraz podpisy stron.

Aby osiągnąć zamierzone wspólnie przez strony umowy skutki prawne konieczne jest jednoznaczne sformułowanie jej treści.

Każda kartka umowy powinna być parafowana przez strony umowy.

W przypadku, gdy Zamawiającym jest małżeństwo oboje małżonkowie powinni być wpisani jako strony umowy i podpisać umowę.

Aby zmniejszyć ryzyko wynikające z podpisania umowy, strony powinny wzajemnie sprawdzić tożsamość lub pełnomocnictwo drugiej strony, a w przypadku prowadzących działalność gospodarczą także aktualny rejestr sądowy lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Celem uniknięcia niepotrzebnych kłopotów pożądane byłoby skonsultowanie treści projektu umowy z prawnikiem.