Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zadania, działalność, dokonania

Ważniejsze zadania:

 • Udział w spotkaniach Zespołu d/s Współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów
  Prowadzenie wspólnie z Wielkopolska Okręgową Izbą Architektów corocznych warsztatów projektanta od nazwą „Projektowanie jako gra zespołowa”.
 • Opracowywanie odpowiedzi na zapytania członków WOIIB w zakresie wiedzy technicznej i prawa budowlanego.
 • Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • Zgłaszanie propozycji tematów szkoleń do Komisji Szkoleń.
 • Organizowanie szkoleń dla projektantów wszystkich branż.
 • Reprezentowanie interesów projektantów oraz przekazywanie opinii i uwag środowiska na forum organów i władz Izby Inżynierów Budownictwa m.in. przez opracowywanie i zgłaszanie wniosków na zjazdy krajowy i okręgowy, publikacje w Biuletynie Informacyjnym WOIIB.

Dokonania w IV kadencji (od kwietnia 2014 roku):

1. Szkolenia i warsztaty organizowane i współorganizowane przez Sekcję:
Rok 2014

 • Warsztaty "Projektowanie jako gra zespołowa" - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego

Rok 2015

 • „Wzmacnianie, przegłębianie oraz zabezpieczanie fundamentów budynków w zabudowie śródmiejskiej metodą iniekcji strumieniowej. Metody projektowania oraz omówienie przykładowych realizacji.”
  Warsztaty prowadzili specjaliści z firmy Keller Polska
  Piotr Nowacki i Piotr Krzywkowski
 • „Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa”
  Prowadząca szkolenie: mec. Jolanta Szewczyk - Radca Prawny PIIB
 • „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa”
  Prowadząca szkolenie: Maria Tomaszewska - Pestka - Ergo Hestia Obsługa Ubezpieczeniowa Inżynierów Budownictwa
 • Warsztaty "Projektowanie jako gra zespołowa" - Prezentowany był projekt hotelu PURO w Poznaniu

Rok 2016

 • „Projektowanie i wykonanie ścian szczelinowych w zabudowie śródmiejskiej.”
  Warsztaty prowadził mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz doświadczony teoretyk i praktyk pracujący w Zakładzie Fundamentowania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 • Modelowanie informacji o budynku – wprowadzenie do technologii BIM,
  (3 panele )
  Panel 1 – zajęcia teoretyczne dla wszystkich branż,
  Panel 2 - warsztaty w laboratorium Politechniki Poznańskiej z podziałem na branże ,
  Panel 3 – warsztaty w laboratorium Politechniki Poznańskiej - praca zespołu wielobranżowego nad wspólnym projektem
 • Warsztaty "Projektowanie jako gra zespołowa" - Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Rok 2017

 • „Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa”
  Prowadząca szkolenie: mec. Jolanta Szewczyk - Radca Prawny PIIB
  szkolenia odbywają się w poszczególnych delegaturach

2. Inne działania członków Sekcji na rzecz środowiska projektantów

 • czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji programowej „Co pomaga a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”.
  Konferencja odbyła się w Poznaniu 18 października 2016 roku
 • Porady dla członków izby obejmujące wiedzę techniczną i prawa budowlanego
 • artykuły w Inżynierze Budownictwa i Biuletynie WOIIB
 • udział w ogólnopolskich szkoleniach (sprawozdania i materiały są przekazywane do biblioteki WOIIB)