Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Plan na 2016 r.

Plan pracy Sekcji Wykonawstwa ZPB WOIIB na rok 2016

1. BUDMA 2016 (2 – 5.02.2016) – udział członków Sekcji w sympozjach, konferencjach oraz pokazach w branżach stosownych do zainteresowań i kompetencji członków Sekcji.

2. Udział zgłoszonych członków Sekcji w specjalistycznych konferencjach: „XXXI Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” oraz „KONTRA 2016 – trwałość budowli i ochrona przed korozją”.

3. Omówienie wybranych zagadnień z w/w konferencji na posiedzeniu Sekcji Wykonawstwa oraz ZPB.

4. Wymagania bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych na placu budowy – przygotowanie referatu na posiedzenie ZPB.

5. Udział członków Sekcji na wybraną budowę w Poznaniu (spotkanie z projektantem, wykonawcą oraz nadzorem).

6. Omówienie i dyskusja na posiedzeniu ZPB zmian i uzupełnień do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 dot. „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Zmiany obowiązujące od 1.01.2014 dotyczące m.in. wentylacji i izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. Prognozy zmian obowiązujących od roku 2017 i 2021.

7. Udzielanie odpowiedzi na zapytania członków WOIIB dot. problemów wykonawstwa budowlanego.

8. Udział zainteresowanych członków Sekcji w szkoleniach organizowanych przez WOIIB.

 

Opracował:
Roman Napierała
Przewodniczący sekcji Wykonawstwa