Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zadania, działalność, dokonania, plany

a. Zadania Sekcji w ramach Zespołu ds. procesów budowlanych

Sekcja zajmuje się, specyficzną, bo najmniej liczną grupą członków WOIIB posiadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego, a w szczególności jej problemami związanymi m. innymi z jakością opracowań eksperckich jako wyniku końcowego tej działalności rzeczoznawczej. Z tą tematyką wiąże się nierozerwalnie wiele spraw takich jak:

 • stosowanie w opracowaniach rzeczoznawczych przepisów Prawa budowlanego i związanych z nim aktów wykonawczych, które są obecnie nowelizowane. Stąd wynika konieczność monitorowania powyższych aktów prawnych poprzez uwzględnianie zmian przepisów proponowanych przez różne środowiska budowlane / w szczególności projektantów, inspektorów nadzoru, wykonawców/ .
 • udział rzeczoznawców w procesach przetargowych w charakterze specjalistów i konsultantów co wiąże się ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które wymagają dalszych zmian w kierunku uproszczenia procedur, zmniejszenia barier inwestycyjnych oraz tym samym ułatwienia pracy inwestorom, wykonawcom i rzeczoznawcom.
 • rola rzeczoznawców jako biegłych sądowych
 • W aktualnym stanie prawnym biegłym sądowym w dziedzinie budownictwa może zostać każdy, kto ma tylko uprawnienia budowlane i zgłosi stosowny wniosek do Sądu Okręgowego. Rodzi to wiele kontrowersji co do jakości sporządzanych przez nich opracowań. Izba stoi na stanowisku, że biegłymi sądowymi powinni być rzeczoznawcy budowlani lub osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń, którzy są członkami Izby Inżynierów Budownictwa i zostali pozytywnie przez nią zaopiniowani. Sprawa ta była wielokrotnie przedmiotem dyskusji nie tylko członków Sekcji zwłaszcza w kontekście projektu ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości o biegłych sądowych. Projekt jednak nie doczekał się uchwalenia przez Sejm. Problem zatem pozostał nie rozwiązany.
 • konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji rzeczoznawców poprzez udział w szkoleniach, konferencjach specjalistycznych lub innych formach dokształcających, w zakresie doskonalącym warsztat pracy rzeczoznawcy,
 • udzielanie odpowiedzi w przedmiocie działalności Sekcji,
 • udzielanie pomocy przy ubieganiu się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego,
 • monitorowanie organizacyjne środowiska rzeczoznawców /ankiety, rozszerzanie listy rzeczoznawców dostępnych w Internecie itp./,
 • udział członków Sekcji w szkoleniach organizowanych dla członków Zespołu ds. procesów budowlanych,
 • aktywny udział w zebraniach Sekcji i Zespołu ds. procesów budowlanych

b. Działalność Sekcji oraz jej dokonania

Wytyczone cele Sekcja rzeczoznawstwa starała się realizować w miarę bieżących potrzeb i możliwości. Ustalone cele formułowane były w postaci półrocznych i rocznych planów pracy Sekcji a następnie po ich przyjęciu realizowane. Plany te były elastyczne i otwarte na nowe zapotrzebowania środowiska i korygowane w stosunku do tych pozycji, które w danym czasie nie były możliwe do zrealizowania.

Należy też nadmienić, że w tym okresie kol. Przemysław G. Barczyński będąc reprezentantem naszej Izby na szczeblu krajowym w Zespole ds. monitorowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, intensywnie zbierał informacje w środowisku budowlanym i architektonicznym w zakresie propozycji koniecznych zmian mających na celu odbiurokratyzowanie istniejących procedur, szczególnie dla zamówień publicznych do 60 tys. Euro oraz zwiększenia uprawnień zamawiających dla szybszego wyłaniania oferentów. Efektem tych działań miało być przyspieszenie i usprawnienie przeprowadzanych postępowań w aspekcie między innymi lepszego wykorzystania funduszy unijnych. Monitorowanie to było wielokierunkowe i czasochłonne oraz w końcowym efekcie doprowadziło do przekazania wniosków dot. propozycji zmian przepisów do Rady Krajowej PIIB, która przesłała je odpowiedniej Komisji Sejmowej. W najnowszej nowelizacji Sejm uchwalił tylko te wnioski, które wiązały się z szybszym wykorzystaniem funduszy unijnych. Pozostałe postulaty będą sukcesywnie wprowadzane do naszego ustawodawstwa w kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ważnym elementem działalności były również wnioski dotyczące propozycji zmian w zakresie przepisów ustawy Prawo budowlane, które stanowiły podstawę do kolejnych nowelizacji tej ustawy. Obecnie został opracowany przez rząd projekt zmiany ustawy Prawo budowlane i warunków technicznych oraz innych ustaw związanych z budownictwem i gospodarką przestrzenną.

Innym ważnym elementem działalności członków Sekcji była sprawa biegłych sądowych a szczególnie jakości ich pracy. Z doświadczenia wynika, że niejednokrotnie są to ludzie przypadkowi, nie gwarantujący wysokiego poziomu opracowań fachowych i w wielu przypadkach nie będący członkami Izby IB. Pierwotnym zamiarem było przygotowanie spotkania z biegłymi sądowymi. Spotkanie takie miało na celu ustalenie oczekiwań Izby pod adresem biegłych i odwrotnie. Do spotkania jednak nie doszło gdyż w międzyczasie ukazał się projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzający rewolucyjne zmiany w sprawach biegłych sądowych, co spowodowało odstąpienie od przygotowania i przeprowadzenia takiego spotkania. Zajęto się intensywnie analizą projektu ustawy o biegłych sądowych. Była to jednak strata czasu ponieważ z „ wielkich” propozycji Resortu nic nie wyszło, a propozycja ustawy o biegłych sądowych trafiła do kosza.

W planach pracy Sekcji rzeczoznawstwa na 2007 r. znalazła się tematyka uporządkowania sprawy rzeczoznawców budowlanych przynależących do WOIIB w aspekcie organizacyjnym jak i ewentualnie szkoleniowym. Sekcja opracowała projekt ankiety, która następnie została przekazana rzeczoznawcom do wypełnienia a jej termin zwrotu początkowo ustalony na koniec roku przesunął się znacznie na 2008 rok. W efekcie ostatnie ankiety dotarły do Sekcji w marcu tego roku w ilości 43 na ogólną liczbę rzeczoznawców 105 osób . Z rozpoznania wynika również, że 31 osób posiada tytuł rzeczoznawcy, ale nie przynależy do Izby, co wyklucza ich z możliwości wykonywania opracowań rzeczoznawczych oraz wykonywania innych funkcji technicznych w budownictwie. Z przykrością należy stwierdzić, że tylko 41% z ogólnej liczby rzeczoznawców odpowiedziała na ankietę.

W planach pracy Sekcji rzeczoznawstwa na 2007 r. znalazła się tematyka uporządkowania sprawy rzeczoznawców budowlanych przynależących do WOIIB w aspekcie organizacyjnym jak i ewentualnie szkoleniowym. Sekcja opracowała projekt ankiety, która następnie została przekazana rzeczoznawcom do wypełnienia a jej termin zwrotu początkowo ustalony na koniec roku przesunął się znacznie na 2008 rok. W efekcie ostatnie ankiety dotarły do Sekcji w marcu tego roku w ilości 43 na ogólną liczbę rzeczoznawców 105 osób . Z rozpoznania wynika również, że 31 osób posiada tytuł rzeczoznawcy, ale nie przynależy do Izby, co wyklucza ich z możliwości wykonywania opracowań rzeczoznawczych oraz wykonywania innych funkcji technicznych w budownictwie. Z przykrością należy stwierdzić, że tylko 41% z ogólnej liczby rzeczoznawców odpowiedziała na ankietę.

W wyniku intensywnej współpracy członków Sekcji z Okręgową Komisją Kwalifikacyjną została ustalona lista rzeczoznawców, na którą składa się grupa rzeczoznawców w ilości 105 osób reprezentujących 8 specjalności. Najliczniejszą grupę stanowią rzeczoznawcy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, bo aż 74 specjalistów. Ponadto reprezentowane są jeszcze następujące specjalności:

• drogowa - 3 osoby,
• mostowa - 3 osoby,
• wodno-melioracyjna - 5 osób,
• instalacyjno-sanitarna - 10 osób,
• instalacyjno-elektryczna - 5 osób,
• kolejowa - 2 osoby,
• telekomunikacyjna - 3 osoby

Generalnie liczba rzeczoznawców jest zmienna w czasie, ponieważ składane są kolejne nowe wnioski i przyznawane są przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną nowe tytuły rzeczoznawców. Dla ustalenia aktualnej listy rzeczoznawców należałoby corocznie ją aktualizować. W ankietach rzeczoznawcy wypowiedzieli się na tematy ich interesujące. Większość z nich jest za szerszą integracją tego środowiska, jak również za specjalistycznym szkoleniem i wymianą poglądów w ramach cyklicznych spotkań rzeczoznawców.

W wyniku przeprowadzonej ankiety rozszerzona zostanie internetowa lista rzeczoznawców. Dotyczy to tych osób, które wyraziły na to zgodę, składając odpowiednie oświadczenie zezwalające na umieszczenie ich danych osobowych w Internecie. Aktualna lista liczy 25 osób, w tym jedna osoba nie jest członkiem Izby i w związku z tym nie może być opublikowana w ramach tej listy. W wyniku zadeklarowania się kolejnych osób lista ta będzie liczyć 42 rzeczoznawców. Oczywiście lista jest otwarta i każdy kto zadeklaruje w niej udział, będzie mógł się na niej znaleźć.

W tym roku w IV kwartale przewidziane jest spotkanie z rzeczoznawcami, które będzie miało charakter informacyjno-szkoleniowy. Jeżeli spotkanie to spełni przyjęte założenia i zyska aprobatę jego uczestników to może stać się stałą pozycją szkoleniową dla tej grupy członków Izby w przyszłości.

c. Plany Sekcji

W planach Sekcji rzeczoznawstwa na 2008 r. występuje pozycja dotycząca spotkania z rzeczoznawcami WOIIB. Spotkanie przewidziane jest na IV kwartał br. Program mógłby przewidywać następujące tematy:

 • aktualny stan rzeczoznawstwa budowlanego w WOIIB,
 • zagadnienia nowelizacji Prawa Budowlanego,
 • wymiana doświadczeń w oparciu o sporządzane ekspertyzy i opinie techniczne,
 • jakość opracowywanych ekspertyz w oparciu o posiadane dane,
 • inne zagadnienia wg szczegółowego programu
 • wypracowanie wniosków na przyszłość szczególnie w zakresie tematyki kolejnych spotkań,opracował: Szczepan Mikurenda,
Przemysław Barczyński - 08.10.2008 r