Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Zasady dofinansowywania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu

Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.01.5.42 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wielkopolska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa wspiera członków Izby w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie imprez szkoleniowych (wykładów, kursów, seminariów, warsztatów, konferencji oraz studiów podyplomowych) o tematyce przydatnej członkom Izby w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zwanych dalej szkoleniami.

§ 1


1. Tworzy się fundusz szkoleń, stanowiący część składową budżetu Izby.
2. Źródłem pokrycia funduszu szkoleń są dokonywane na mocy uchwały Rady WOIIB coroczne odpisy w wysokości 2 % planowanych na dany rok budżetowy wpłat składek członkowskich.
3. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku finansowym zasilają fundusz na następne lata kalendarzowe, przy czym nie powoduje to ograniczenia wysokości odpisu, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku kumulacji odpisów, o której mowa w ust. 3 łączna wysokość odpisu zaplanowanego na dany rok budżetowy nie może przekroczyć 4,5 % planowanych na dany rok budżetowy wpłat składek członkowskich.
5. Dysponentem funduszu jest Komisja ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwane dalej Komisją, która zobowiązana jest dwukrotnie do 31 lica i 31 stycznia każdego roku przedłożyć Radzie WOIIB sprawozdanie o wykorzystaniu środków funduszu w minionym okresie.
6. Maksymalną wysokość dofinansowania ustala w drodze uchwały Prezydium Rady WOIIB biorąc pod uwagę wielkość posiadanych na ten cel środków i poziom ich wykorzystania w minionym okresie. Zadaniem Komisji w zakresie objętym niniejszymi zasadami jest:

  • rozpoznawanie potrzeb członków Izby w zakresie uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez inne niż Izba podmioty,
  • zbieranie wniosków o udzielenie dofinansowania,
  • analiza ich zasadności oraz wydawanie zainteresowanym promes potwierdzających przyznanie dofinansowania,
  • składanie Prezydium Rady półrocznych sprawozdań z wykorzystania funduszu,
  • przedkładanie Prezydium Rady wniosków w sprawie maksymalnej wysokości dofinansowań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 w kolejnym roku budżetowym.

§ 2


1. Każdy członek WOIIB uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez inne niż Izba podmioty może skorzystać z dofinansowania w ciągu roku kalendarzowego w wysokości nie wyższej niż 50 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 1.000,00 zł (kwota brutto przed opodatkowaniem):

  • 1 raz w roku - do kosztów szkoleń wielodniowych, studiów podyplomowych oraz
  • 1 raz w roku - do kosztów konferencji jednodniowych, warsztatów i kursów.

2. Dofinansowanie przyznawane jest w limitach:
a. wielodniowe: konferencje tematyczne, kursy, studia podyplomowe – do 1.000,00 zł,
b. jednodniowe: konferencje tematyczne, szkolenia warsztatowe, kursy - do 500,00 zł, c. seminaria, wykłady – do 200,00 zł.
3. Uzyskane z Izby dofinansowanie - w wysokości nie większej jak w limitach podanych powyżej - przeznaczyć można na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu, koszty przejazdu oraz hoteli.

§ 3


1. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek kierowany przez zainteresowanych do Komisji na minimum 30 dni przed planowanym terminem odbycia szkolenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
2. Wnioski o udzielenie dofinansowania rozpoznaje Komisja nie później niż w terminie 14 dni od ich wpływu. Po analizie wniosku stanowiącego podstawę złożenia tego wniosku Komisja w drodze uchwały ustala proponowaną wysokość dofinansowania. Komisja podejmuje swoje uchwały zwykłą większością w obecności minimum 3 jej członków.
3. W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku Komisja niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego tym członka Izby przesyłając mu jednocześnie promesę dofinansowania.
4. W nagłych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowanie według określonych w § 2 zasad przyznać może Przewodniczący WOIIB po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Przewodniczący WOIIB lub Przewodniczący Komisji składa informację o podjętych w tej mierze decyzjach na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady.
6. W przypadkach, gdy w ocenie komisji lub zespołu problemowego działających w ramach WOIIB udział ich członka w szkoleniu jest szczególnie pożądany z punktu widzenia potrzeb tej komisji lub zespołu, mogą one w drodze uchwały podjąć decyzję o dofinansowaniu szkolenia swego członka z budżetu danej komisji lub zespołu. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż różnica między pełną ceną szkolenia a kwotą dofinansowania uzyskaną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja lub zespół problemowy działający w ramach WOIIB może podjęć uchwałę o skierowaniu jej członka na szkolenie i pokryciu pełnego kosztu tego szkolenia z budżetu danej komisji lub zespołu. Uchwała ta dla swej ważności wymaga pisemnej zgody Przewodniczącego i Skarbnika WOIIB.
8. Wydatki, o których mowa w ust. 6 i 7 nie mogą stanowić podstawy wniosku o zwiększenie budżetu komisji lub zespołu w następnym roku budżetowym.

§ 4


1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik przedkłada w biurze Rady WOIIB kopię zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, sprawozdanie pisemne z uczestnictwa w szkoleniu oraz dowód potwierdzający wniesienia stosownych opłat, a na ich podstawie otrzymuje dofinansowanie.
2. W przypadku studiów podyplomowych podstawą wypłaty dofinansowania jest zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu studiów, a w wypadku studiów dłuższych niż jeden rok - zaświadczenie o zaliczeniu danego roku - wraz z dowodem wniesienia opłaty za te studia.
3. Wypłaty dofinansowania - pomniejszone o należny podatek - dokonywane są przelewem na konto uprawnionej osoby.
4. Zasady dokumentowania wypłaty dofinansowania określa Skarbnik Izby.

§ 5

1. Organem uprawnionym do interpretacji niniejszych zasad jest Prezydium Rady.
2. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszych zasad sprawuje Rada WOIIB.
3. Kontrolę celowości, prawidłowości, zgodności z przepisami prawa i niniejszymi zasadami regulaminu sprawuje Okręgowa Komisja Rewizyjna.

§ 6

1. Zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016 r.
2. Tracą moc Zasady dofinansowania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż WOIIB w Poznaniu wprowadzone uchwałą Rady WOIIB nr 76/13 z dnia 11 czerwca 2013 r.