Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Zasady dofinansowywania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu

Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.01.5.42 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wielkopolska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa wspiera członków Izby w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie imprez szkoleniowych (wykładów, kursów, seminariów, warsztatów, konferencji oraz studiów podyplomowych) o tematyce przydatnej członkom Izby w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zwanych dalej szkoleniami.

 

§ 1

 1.  Tworzy się fundusz szkoleń, stanowiący część składową budżetu Izby.
 2. Źródłem pokrycia funduszu szkoleń są dokonywane na mocy uchwały Rady WOIIB coroczne odpisy w wysokości 5,5 % planowanych na dany rok budżetowy wpłat składek członkowskich.
 3. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku finansowym zasilają fundusz na następne lata kalendarzowe, przy czym nie powoduje to ograniczenia wysokości odpisu, o którym mowa w ust. 2.
 4. W przypadku kumulacji odpisów, o której mowa w ust. 3 łączna wysokość odpisu zaplanowanego na dany rok budżetowy nie może przekroczyć 6,0 % planowanych na dany rok budżetowy wpłat składek członkowskich.
 5. Dysponentem funduszu jest Komisja ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwane dalej Komisją, która zobowiązana jest dwukrotnie do 31 lica i 31 stycznia każdego roku przedłożyć Radzie WOIIB sprawozdanie o wykorzystaniu środków funduszu w minionym okresie.
 6. Maksymalną wysokość dofinansowania ustala w drodze uchwały Prezydium Rady WOIIB biorąc pod uwagę wielkość posiadanych na ten cel środków i poziom ich wykorzystania w minionym okresie. Zadaniem Komisji w zakresie objętym niniejszymi zasadami jest:
  • rozpoznawanie potrzeb członków Izby w zakresie uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez inne niż Izba podmioty,
  • zbieranie wniosków o udzielenie dofinansowania,
  • analiza ich zasadności oraz wydawanie zainteresowanym promes potwierdzających przyznanie dofinansowania,
  • składanie Prezydium Rady półrocznych sprawozdań z wykorzystania funduszu,
  • przedkładanie Prezydium Rady wniosków w sprawie maksymalnej wysokości dofinansowań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 w kolejnym roku budżetowym.

 

§ 2

 1. Każdy członek WOIIB uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez inne niż Izba podmioty może skorzystać z dofinansowania w ciągu roku kalendarzowego w wysokości nie wyższej niż (kwota brutto przed opodatkowaniem):
  1. w roku 2018 - 55 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 1.500,00 zł,
  2. w roku 2019 - 55 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 1.750,00 zł,
  3. w roku 2020 - 60 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 2.000,00 zł,
  4. w roku 2021 - 65 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 2.250,00 zł,
  5. w roku 2022 - 70 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 2.500,00 zł,
   1 raz w roku - do kosztów szkoleń wielodniowych, studiów podyplomowych oraz
   1 raz w roku - do kosztów konferencji jednodniowych, warsztatów i kursów.

 2. Dofinansowanie przyznawane jest odpowiednio w limitach:
  1. wielodniowe: konferencje tematyczne, kursy, studia podyplomowe – do:
   1.500,00 zł w roku 2018,
   1.750,00 zł w roku 2019,
   2.000,00 zł w roku 2020,
   2.250,00 zł w roku 2021 i
   2.500,00 zł w roku 2022.

  2. jednodniowe: konferencje tematyczne, szkolenia warsztatowe, kursy - odpowiednio do:
   750,00 zł w roku 2018,
   875,00 zł w roku 2019,
   1.000,00 zł w roku 2020,
   1.125,00 zł w roku 2021 i
   1.250,00 zł w roku 2022.

  3. seminaria, wykłady – odpowiednio do:
   250,00 zł w roku 2018,
   275,00 zł w roku 2019,
   300,00 zł w roku 2020,
   325,00 zł w roku 2021 i
   350,00 zł w roku 2022.

 3. Uzyskane z Izby dofinansowanie - w wysokości nie większej jak w limitach podanych powyżej - przeznaczyć można na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu, koszty przejazdu oraz hoteli.

§ 3

 1. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek kierowany przez zainteresowanych do Komisji na minimum 30 dni przed planowanym terminem odbycia szkolenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 2. Wnioski o udzielenie dofinansowania rozpoznaje Komisja nie później niż w terminie 14 dni od ich wpływu. Po analizie wniosku stanowiącego podstawę złożenia tego wniosku Komisja w drodze uchwały ustala proponowaną wysokość dofinansowania. Komisja podejmuje swoje uchwały zwykłą większością w obecności minimum 3 jej członków.
 3. W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku Komisja niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego tym członka Izby przesyłając mu jednocześnie promesę dofinansowania.
 4. W nagłych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowanie według określonych w § 2 zasad przyznać może Przewodniczący WOIIB po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Przewodniczący WOIIB lub Przewodniczący Komisji składa informację o podjętych w tej mierze decyzjach na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady.
 6. W przypadkach, gdy w ocenie komisji lub zespołu problemowego działających w ramach WOIIB udział ich członka w szkoleniu jest szczególnie pożądany z punktu widzenia potrzeb tej komisji lub zespołu, mogą one w drodze uchwały podjąć decyzję o dofinansowaniu szkolenia swego członka z budżetu danej komisji lub zespołu. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż różnica między pełną ceną szkolenia a kwotą dofinansowania uzyskaną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja lub zespół problemowy działający w ramach WOIIB może podjęć uchwałę o skierowaniu jej członka na szkolenie i pokryciu pełnego kosztu tego szkolenia z budżetu danej komisji lub zespołu. Uchwała ta dla swej ważności wymaga pisemnej zgody Przewodniczącego i Skarbnika WOIIB.
 8. Wydatki, o których mowa w ust. 6 i 7 nie mogą stanowić podstawy wniosku o zwiększenie budżetu komisji lub zespołu w następnym roku budżetowym.

§ 4

 1. Przewodniczący Rady WOIIB może skierować członków Izby na wskazaną konferencję naukową. W takim przypadku koszty uczestnictwa w tej konferencji skierowanych członków Izby, pokrywane są w całości z budżetu Izby.
 2. Po powrocie z konferencji uczestniczący w niej członkowie Izby są zobowiązani w terminie 14 dni od zakończenia konferencji do złożenia pisemnego sprawozdania z przebiegu konferencji oraz do złożenia do prowadzonej przez Izbę biblioteki kompletu materiałów konferencyjnych.

§ 5

Do dofinansowania szkoleń kwalifikuje się czynnych członków WOIIB według zasady pierwszeństwa zgłoszeń. W przypadku gdyby wysokość kosztów dofinansowania szkoleń - z uwagi na liczbę zgłoszonych kandydatur - przekroczyła wartość budżetu przeznaczonego na dofinansowanie szkoleń zaplanowanego w danym roku kalendarzowym, pierwszeństwo mają członkowie Izby, którzy do tej pory nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu. W następnej kolejności kwalifikuje się do dofinansowania osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach w latach ubiegłych, a następnie w osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach w roku bieżącym.

§ 6

 1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik przedkłada w biurze Rady WOIIB kopię zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, sprawozdanie pisemne z uczestnictwa w szkoleniu oraz dowód potwierdzający wniesienia stosownych opłat, a na ich podstawie otrzymuje dofinansowanie.
 2. W przypadku studiów podyplomowych podstawą wypłaty dofinansowania jest zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu studiów, a w wypadku studiów dłuższych niż jeden rok - zaświadczenie o zaliczeniu danego roku - wraz z dowodem wniesienia opłaty za te studia.
 3. Wypłaty dofinansowania - pomniejszone o należny podatek - dokonywane są przelewem na konto uprawnionej osoby.
 4. Zasady dokumentowania wypłaty dofinansowania określa Skarbnik Izby.

§ 7

 1. Organem uprawnionym do interpretacji niniejszych zasad jest Prezydium Rady.
 2. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszych zasad sprawuje Rada WOIIB.
 3. Kontrolę celowości, prawidłowości, zgodności z przepisami prawa i niniejszymi zasadami regulaminu sprawuje Okręgowa Komisja Rewizyjna.

§ 8

 1. Zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia z mocą od ....... 2018 r.
 2. Tracą moc dotychczasowe Zasady dofinansowania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż WOIIB w Poznaniu wprowadzone uchwałą Rady WOIIB nr 124/2015 z dnia 15.12.2015 r .