Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Regulamin Zespołu Prawno Regulaminowego WOIIB

Niniejszy tekst jednolity zawiera zmiany Regulaminu Zespołu Prawno-Regulaminowego wynikające z Uchwał Rady WOIIB nr 80/18 z dnia 19 czerwca 2018r.

Tekst jednolity niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie Regulaminu Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa § 2 pkt. 13 poprawionego i uzupełnionego przez VIII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 1

1. Regulamin określa organizację, zadania i kompetencje oraz zasady i tryb działania Zespołu Prawno Regulaminowego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Zespół Prawno Regulaminowy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został powołany Uchwałą Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w trybie § 2 pkt. 13 Regulaminu Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 2

1. Zespół Prawno Regulaminowy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa działa na podstawie niniejszego regulaminu i rocznych planów działania oraz budżetu uchwalonego przez Okręgową Radę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Okręgowa Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa określa w drodze uchwały liczbę Zespołu Prawno Regulaminowego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz jej skład osobowy.

3. Przewodniczącego i członków Zespołu Prawno Regulaminowego wybiera Okręgowa Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na okres kadencji. Członkami Zespołu Prawno Regulaminowego mogą być tylko członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Członkowie Zespołu Prawno Regulaminowego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza.

5. Członek Zespołu Prawno Regulaminowego może być odwołany z pełnionej funkcji, jeżeli nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków a jego działalność jest sprzeczna z: przepisami Ustawy, Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Uchwałą Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

W swojej pracy Zespół Prawno Regulaminowy kieruje się wnioskami zgłaszanymi przez członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wnioskami
i uchwałami Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4

Do kompetencji Zespołu Prawno Regulaminowego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa należy:
1. opracowanie opinii do projektów aktów prawnych i normatywnych dotyczących zakresu budownictwa w szerokim tego słowa znaczeniu.

2. przygotowywanie odpowiedzi na pisma członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczących aktów prawnych i normatywnych dotyczących zakresu budownictwa.

3. współpraca oraz udział w posiedzeniach Zespołu Prawno Regulaminowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. inicjowanie zmian w aktach prawnych i normatywnych dotyczących zakresu budownictwa.

5. opiniowanie projektów regulaminów organów, komisji i zespołów Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działalności izby.

§ 4a

W trakcie realizacji powierzonych Zespołowi zadań członkowie Zespołu zobowiązani są przestrzegać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalonej dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zasad postępowania w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w PIIB.

§ 5

1. Posiedzenia Zespołu Prawno Regulaminowego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Przewodniczący Zespołu Prawno regulaminowego jest zobowiązany zwołać posiedzenie na żądanie: członka Zespołu Prawno Regulaminowego, Prezydium Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. W posiedzeniach Zespołu Prawno Regulaminowego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mogą uczestniczyć, z głosem doradczym: Przewodniczący WOIIB, Radca Prawny oraz zaproszeni członkowie WOIIB specjaliści różnych branż budownictwa do pomocy w realizacji spraw będących przedmiotem porządku posiedzenia Zespołu Prawno Regulaminowego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Zespół Prawno Regulaminowy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawia swoją opinię Prezydium Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do zatwierdzenia.

5. Odpowiedzialnym za prawidłowe i terminowe sporządzanie protokołów
z posiedzeń Zespołu Prawno Regulaminowego jest sekretarz. Do protokołu sekretarz dołącza porządek posiedzenia oraz listę obecności.

§ 6

Obsługę administracyjną Zespołu Prawno Regulaminowego zapewnia biuro Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 7

Za udział w posiedzeniach Zespołu Prawno Regulaminowego przysługują jego członkom diety, według zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie uregulowania zawarte w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.07.2018 r.