Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Artykuły

Informacje dotyczące działalności OKK

INFORMACJE

OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

DOTYCZĄCE UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ TYTUŁU RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

1. Wykaz przepisów prawnych

2. Książka praktyki zawodowej

3. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

4. Rodzaje uprawnień budowlanych nadawanych przez Izbę

5. Specjalizacja techniczno-budowlana

6. Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych

7. Dokumentowanie praktyki

8. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne

9. Informacja dla osób, które nie zdały egzaminu

10. Kursy przygotowawcze

11. Informacje dla osób ubiegających się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego

12. Druki do pobrania

1. Wykaz przepisów prawnych

 1. Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ( Dz. U. 2014 r. poz. 768)
 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
  oraz inżynierów budownictwa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 96 poz. 817) – w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 rzmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw; (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. NR 83, poz. 578 z późn. zm.) – obowiązujące do września 2014 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) – obowiązuje od 25 września 2014 r.

2. Książka praktyki zawodowej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ulega zmianie sposób dokumentowania praktyki zawodowej. Zgodnie z § 3 ust 7 pkt 1 rozporządzenia, praktyka zawodowa odbywana po 24 września 2014 r. będzie dokumentowana w formie oświadczenia wraz z zestawieniem odbycia praktyki zawodowej wg obiektów ( załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia). W związku z powyższym od
25 września 2014 r. Izba nie wydaje książek praktyki zawodowej.

Osoby, które pobrały książkę praktyk przed 25 września 2014 r., przebieg praktyki do dnia
24 września 2014 r. dokumentują w książce praktyk. Od 25 września 2014 r. dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest zaświadczenie, o którym mowa wyżej. Wymagany okres praktyki zawodowej jest sumą okresów wykazanych w książce praktyki zawodowej oraz wykazanych w zaświadczeniu.

3. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych składa się do właściwej wg miejsca zamieszkania okręgowej izby samorządu zawodowego.
Osoby zamieszkujące województwo wielkopolskie wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami składają w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 pok. 102 .

Osoby składające wnioski o nadanie uprawnień budowlanych obowiązane są do zarejestrowania się na daną sesję egzaminacyjną w wyznaczonym terminie ( patrz: komunikaty Przewodniczącego OKK).


Do wniosku (druki do pobrania - załącznik nr 1) należy dołączyć:
1) odpis dyplomu magistra inżyniera/inżyniera/technika/mistrza;

2) suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni,
3) książkę praktyki zawodowej (dotyczy praktyki przed 25 września 2014 r.)

4) zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej oraz oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki ( dotyczy praktyki po 24 września 2014 r.) ( druki do pobrania - załącznik nr 4 i 5),
5) życiorys zawodowy,
6) dowód opłaty (kserokopię uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne),
7) formularz osobowy (druki do pobrania - załacznik nr 6a),

8) odpis posiadanych uprawnień budowlanych,

9) okazanie do wglądu dowodu osobistego,

10) kserokopię uprawnień osób potwierdzających praktykę,

11) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby opiekuna praktyki, w okresie potwierdzania praktyki,

12) potwierdzenie zatrudnienia lub umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa

13) oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów (druki do pobrania - załącznik nr 10).

W/w dokumenty należy składać w teczce na gumce formatu A-4 opisanej wg wzoru (druki do pobrania - załacznik nr 11).

4. Rodzaje uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane sąudzielane do:
1) projektowania,
2) kierowania robotami budowlanymi,

3) łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie

Okręgowe izby inżynierów budownictwa udzielają uprawnień budowlanych
w specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) inżynieryjnej mostowej,

3) inżynieryjnej drogowej,
4) inżynieryjnej kolejowej,
5
) inżynieryjnej hydrotechnicznej,
6) inżynieryjnej wyburzeniowej,
7) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
8) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ,
9) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W ramach specjalności mogą być wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane.

5. Specjalizacja techniczno-budowlana

O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono tę specjalizację.
Nadanie specjalizacji techniczno- budowlanej wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki we właściwej specjalności, w zakresie specjalizacji, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie,
w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.
 

WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODRĘBNIONYCH W SPECJALNOŚCIACH BUDOWLANYCH

.

Specjalność

Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

1.konstrukcyjno-budowlana

- geotechnika,

- obiekty budowlane budownictwa ogólnego,

- obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,

- obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,

- budowle wysokościowe,

- rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.

     

2. inżynieryjna hydrotechniczna

- śródlądowe budowle hydrotechniczne,

- morskie budowle hydrotechniczne,

- obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,

- melioracje wodne.

3. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- sieci, instalacje i urządzenia gazowe,

- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

4.instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,

- trakcje elektryczne.

6. Wykaz wykształcenia odpowiedniego (O) i pokrewnego (P) dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

- do projektowania

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O).

2. Uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub

- ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie:

   1)  architektury lub architektury i urbanistyki (P),

 1. inżynierii środowiska (P),

 2. budownictwa hydrotechnicznego (P),

 3. inżynierii i gospodarki wodnej (P),

 4. melioracji (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa(O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub

- ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie:

 1. architektury lub architektury i urbanistyki (P),

 2. inżynierii środowiska (P),

 3. budownictwa hydrotechnicznego (P),

 4. inżynierii i gospodarki wodnej (P),

 5. melioracji (P) lub

- posiadania tytułu zawodowego technika budownictwa (O) lub

- posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie

 1. murarz (O),

 2. murarz tynkarz (O),

 3. cieśla(O)

Specjalność inżynieryjna mostowa

- do projektowania

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie budownictwa (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku w zakresie budownictwa (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa(O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub

- posiadania tytułu zawodowego

 1. technika drogownictwa (O),

 2. technika budownictwa (O),

 3. technika dróg i mostów kolejowych (O).

Specjalność inżynieryjna drogowa

- do projektowania

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie budownictwa (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa(O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub

- posiadania tytułu zawodowego

 1. technika drogownictwa (O),

 2. technika budownictwa (O),

 3. technika dróg i mostów kolejowych (O).

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

- do projektowania

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie

 1. budownictwa (O),

 2. transportu (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów studiów w zakresie

 1. budownictwa (O),

 2. transportu (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów studiów w zakresie

 1. budownictwa (O),

 2. transportu (O) lub

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów studiów w zakresie

 1. budownictwa (O),

 2. transportu (O)

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. budownictwa (O),

 2. transportu (O) lub

- posiadania tytułu zawodowego

 1. technika budownictwa (O),

 2. technika dróg i mostów kolejowych (O).

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

- do projektowania

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:

 1. transportu (O),

 2. elektrotechniki (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. transportu (O),

 2. elektrotechniki (O) lub

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:

 1. automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania (P),

 2. elektroenergetyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie systemów sterowania (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie

 1. transportu (O),

 2. elektrotechniki (O) lub

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. transportu (O)

 2. elektrotechniki (O)

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. transportu (O)

 2. elektrotechniki (O) lub

- ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie:

 1. automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania (P),

 2. elektroenergetyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętnosci w zakresie systemów sterowania (P) lub

- posiadania tytułu zawodowego

 1. technika automatyka sterowania ruchem kolejowym (O),

 2. technika transportu kolejowego (O),

 3. technika elektryka urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym (O).

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

- do projektowania

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie

 1. budownictwa hydrotechnicznego (O),

 2. inżynierii i gospodarki wodnej (O),

 3. melioracji (O),

 4. budownictwa (O),

 5. inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).

2. Uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. budownictwa hydrotechnicznego (O),

 2. inżynierii i gospodarki wodnej (O),

 3. melioracji (O),

 4. budownictwa (O),

 5. inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie

 1. budownictwa hydrotechnicznego (O),

 2. inżynierii i gospodarki wodnej (O),

 3. melioracji (O),

 4. budownictwa (O),

 5. inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O) lub

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. budownictwa hydrotechnicznego (O),

 2. inżynierii i gospodarki wodnej (O),

 3. melioracji (O),

 4. budownictwa (O),

 5. inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. budownictwa hydrotechnicznego (O),

 2. inżynierii i gospodarki wodnej (O),

 3. melioracji (O),

 4. budownictwa (O),

 5. inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).

- posiadania tytułu zawodowego

 1. technika budownictwa (O),

 2. technika inzynierii środowiska i melioracji (O),

 3. technika budownictwa wodnego (O),

 4. technika melioracji wodnych (O),

 5. technika budownictwa wodnomelioracyjnego (O).

Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone kierunki studiów w zakresie:

  1)  budownictwa (O);

  2)  górnictwa i geologii umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż (O);

  3)  inżynierii wojskowej (O).

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

- do projektowania

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:

1) telekomunikacji (O),

2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

   4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:

1) telekomunikacji (O),

2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

   4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:

 1. informatyki (P),

 2. miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),

 3. inżynierii elektrycznej (P),

 4. elektrotechniki (P),

- do kierowania robotami budowlanymi

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:

1) telekomunikacji (O),

2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

   4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O) lub

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:

1) telekomunikacji (O),

2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

   4)  elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:

1) telekomunikacji (O),

2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

   4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),

5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).

- ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie:

 1. informatyki (P),

 2. miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),

 3. inżynierii elektrycznej (P),

 4. elektrotechniki (P),

- posiadania tytułu zawodowego technika telekomunikacji (O).

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- do projektowania

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie

 1. inżynierii środowiska (O),

 2. energetyki (O),

 3. inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),

 4. wiertnictwa nafty i gazu (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. inżynierii środowiska (O),

 2. energetyki (O),

 3. inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),

 4. wiertnictwa nafty i gazu (O) lub

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie

 1. inżynierii środowiska (O),

 2. energetyki (O),

 3. inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),

 4. wiertnictwa nafty i gazu (O) lub

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. inżynierii środowiska (O),

 2. energetyki (O),

 3. inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),

 4. wiertnictwa nafty i gazu (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. inżynierii środowiska (O),

 2. energetyki (O),

 3. inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),

 4. wiertnictwa nafty i gazu (O) lub

- ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie budownictwa (P) lub

- posiadania tytułu zawodowego

 1. technika urządzeń sanitarnych (O),

 2. technika energetyka (O),

 3. technika inżynierii środowiska i melioracji (O),

 4. technika gazownictwa (O) albo

- posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie

 1. monter instalacji gazowych (O),

 2. monter sieci gazowych (O),

 3. monter instalacji i urządzeń sanitarnych (O),

 4. monter sieci cieplnych (O),

 5. monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (O),

 6. monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych (O)

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

-do projektowania

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie

 1. elektrotechniki (O),

 2. inżynierii elektrycznej (O),

 3. elektroenergetyki (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. elektrotechniki (O),

 2. inżynierii elektrycznej (O),

 3. elektroenergetyki (O) lub

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie

 1. energetyki (P),

 2. elektroniki (P),

 3. elektroniki i telekomunikacji (P),

 4. transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów (P),

 5. elektrycznego transportu szynowego (P),

 6. miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),

 7. automatyki i robotyki (P)

-do kierowania robotami budowlanymi

1.Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

- ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie

 1. elektrotechniki (O),

 2. inżynierii elektrycznej (O),

 3. elektroenergetyki (O) lub

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. elektrotechniki (O),

 2. inżynierii elektrycznej (O),

 3. elektroenergetyki (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

- ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. elektrotechniki (O),

 2. inżynierii elektrycznej (O),

 3. elektroenergetyki (O) lub

- ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku studiów w zakresie

 1. energetyki (P),

 2. elektroniki (P),

 3. elektroniki i telekomunikacji (P),

 4. transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów (P),

 5. elektrycznego transportu szynowego (P),

 6. miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),

 7. automatyki i robotyki (P) lub

- posiadania tytułu zawodowego

 1. technika elektryka (O),

 2. technika elektroenergetyka transportu szynowego (O),

 3. technika elektryka kolejowych sieci elektroenergetycznych (O) albo

- posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie elektryk (O)

Objaśnienia:

(O) - wykształcenie odpowiednie,

(P) - wykształcenie pokrewne.

7. Dokumentowanie praktyki

Kierunek (profil) wymaganego wykształcenia technicznego oraz czasokres i zakres niezbędnej praktyki zawodowej, upoważniających do ubiegania się o uprawnienia budowlane, określa art. 14 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.


Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga:
1) do projektowania bez ograniczeń:
a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie.


2) do projektowania w ograniczonym zakresie:
a)ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i
b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia rocznej praktyki na budowie.

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub
b) ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia trzyletniej praktyki na budowie


4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia półtorocznej praktyki na budowie lub
b) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub

c) ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i odbycia trzyletniej praktyki na budowie lub

d) posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika i odbycia czteroletniej praktyki na budowie.

5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności
b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.


Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Praktyka zawodowa, o której mowa w art.14 ust 4 ustawy Prawo budowlane, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadajacą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca.

Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się:

 1. wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego

 2. prace w organach administracji rzadowej albo jednostek samorzadu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającej na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;

 3. pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we własciwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegająca na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmujacą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej (w punktach 1,2 i 3), uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie.Praktyka zawodowa, o której mowa powyżej ( punkty 1,2,3) wymaga potwierdzenia przez osobę posiadajacą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisana na listę członków Izby.

Praktykę zawodową odbytą przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego, poświadcza się w formie zaświadczenia właściwego, według miejsca odbywania praktyki zawodowej, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia
i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności.

Za równoważną może być uznana praktyka zawodowa odbyta za granicą pod kierunkiem osoby uprawnionej do wykonywania zawodu w danym kraju.
Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby nadzorującej, posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Zaświadczenie powinno zawierać:
1) wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu oraz odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację i nazwę inwestora.
2) potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki
3) ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka

Nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych.
Nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czasokresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej.


W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem 1 stycznia 2006 r. uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy dotychczasowe. (art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

Uwaga: osoby dokumentujące praktykę zawodową w Książkach praktyk zarejestrowanych w Urzędach Wojewódzkich, winny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i wykonawczą na budowie ( druki do pobrania - załącznik nr 5)

Osoba odbywająca praktykę zawodową do dnia 25 września 2014 r. dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w „Książce praktyki zawodowej” — zarejestrowanej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej według miejsca zamieszkania.
Osoba odbywająca praktykę zawodową od dnia 25 września dokumentuje tę praktykę zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej i oświadczeniem potwierdzajacym odbycie praktyki zawodowej. 

8. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne

Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z dwóch etapów:

 1. kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalnosci uprawnień budowlanych
 2. egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejetności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy Prawo budowlane

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych oddzielnie do projektowania i oddzielnie do kierowania robotami budowlanymi:
 1. z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstaustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) zwanego dalej „Przecietnym wynagrodzeniem”
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przecietnego wynagrodzenia;
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 13% kwoty przecietnego wynagrodzenia
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych łacznie do projektowania o kierowania robotami budowlanymi:
 1. z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przecietnego wynagrodzenia
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przecietnego wynagrodzenia;
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 19% kwoty przecietnego wynagrodzenia

Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne ustala i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej właściwa krajowa izba samorządu zawodowego

Pierwszą ratę za postępowanie kwalifikacyjne wykształcenia i praktyki zawodowej wnosi się przy wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Pierwsza rata nie podlega zwrotowi.

Drugą ratę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wnosi się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

60-602 Poznań ul. Dworkowa 14

PKO BP I O/Poznań 29 1020 4027 0000 1702 0032 8880

z dopiskiem: I/II rata za postępowanie kwalifikacyjne

9. Informacja dla osób, które nie zdały egzaminu

Osoby, które uzyskały negatywny wynik na egzaminie i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek do OKK WOIIB ( patrz: komunikaty Przewodniczącego OKK) o wyznaczenie terminu egzaminu (druki do pobrania - załącznik nr 9)

10. Kursy przygotowawcze

Kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane organizowane są przez Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9. tel. 061-8536-805 wew. 304 lub 333.

Ponadto, szczegółowy program Egzaminów na uprawnienia budowlane – wykaz przepisów i o obowiązujący zakres ich znajomości znajduje się na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl- Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

11. Informacje dla osób ubiegających się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego

Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych
 2. posiada:
  • tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  • co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem
  • znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem

Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa – za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania tej osoby – wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (załącznik nr 7) o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 2. odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
 3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 4. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 5. życiorys zawodowy,
 6. dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem ( załącznik nr 8)
 7. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne ( koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi wnioskodawca w formie opłaty w wysokości 1.200,00 zł wnoszonej na konto

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

60-602 Poznań ul. Dworkowa 14

PKO BP I O/Poznań 29 1020 4027 0000 1702 0032 8880

 1. dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
 2. kartę osobową ( załącznik nr 6),
 3. kserokopia wpłaty- opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł wnoszonej na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie rzeczoznawcy budowlanego”

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w opisanej teczce na gumce formatu A-4.

Praktykę zawodową oraz znaczący dorobek praktyczny potwierdza się dokumentami, zeznaniami świadków, a w szczególności opiniami stowarzyszeń naukowo-technicznych, zaświadczeniami kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa.

W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny, do którego uznania wymagana jest opinia i rekomendacja właściwego stowarzyszenia.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego znajduje się na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl – Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

12. Druki do pobrania

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
 2. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych w trybie § 23 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 3. Zaświadczenie do udokumentowania praktyki zawodowej odbytej w kraju do 14.02.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą.
 4. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej.
 5. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej wg obiektów.
 6. a. Formularz osobowy - dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia budowlane
  b. Karta osobowa - dotyczy osób ubiegających się o tytuł rzeczoznawcy
 7. Wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
 8. Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 9. Zaświadczenie do udokumentowania praktyki kandydata na rzeczoznawcę.
 10. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane.
 11. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.
 12. Wzór opisania teczki.