Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Regulamin okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.

§ 1
 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust.1 pkt 6 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
 3. Kadencja okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej trwa 4 lata.
§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
 2. ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
 3. rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
§ 3
 1. Rzecznika w liczbie od 1 do 9 wybiera okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten zjazd.
 2. W odrębnym głosowaniu okręgowy zjazd wybiera rzecznika, któremu powierza koordynację pracy pozostałych rzeczników. W wyborze tym rzecznik pełniący funkcję koordynatora przez ostatnie dwie kadencje nie może kandydować.
 3. Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 4. W uzasadnionych wypadkach okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem do okręgowego zjazdu o odwołanie rzecznika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
§ 4

Rzecznik:

 1. jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, z wyłączeniem postępowań zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 2. składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
 3. składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
 4. przedkłada sprawozdanie Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.
§ 5
 1. Postępowanie wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków izb inżynierów budownictwa rzecznik prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
 2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
 4. W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 6

Podział zadań pomiędzy rzecznikami ustalają rzecznicy.

§ 7

Rzecznik koordynujący pracę rzeczników ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.

§ 8
 1. Pełną obsługę rzecznika zapewnia biuro okręgowej izby.
 2. Wydatki związane z działalnością rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem wyjaśniającym oraz postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przez rzecznika, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.
§ 9

Tryb postępowania rzecznika w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.