Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

XVI Zjazd WOIIB

1XVI Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu rozpoczął swoje obrady 04 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Delegaci zebrali się by podsumować działalność wszystkich organów, komisji i zespołów działających w Izbie w 2016 roku oraz  nakreślili kierunki działania w ostatnim roku IV kadencji samorządu. Podczas obrad Zjazdu zaplanowano wybory uzupełniające 2 osób do składu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Prezydium Zjazdu przewodniczył mgr inż. Lech Grodzicki.

Na 175 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło udział 133, co stanowiło 76 % wszystkich delegatów. 

Delegatów oraz przybyłych gości honorowych przywitał przewodniczący okręgowej rady WOIIB Włodzimierz Draber, wśród których byli m.in.:

 • Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego;
 • Piotr Florek – senatora RP;
 • Ryszard Zaczyński, który reprezentował  panią euro poseł Krystynę Łybacką;
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej;
 • prof. Zbigniew Kledyński - wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz – dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP;
 • Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB;
 • Andrzej Nowicki - zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, który reprezentował prezydenta miasta Poznania oraz Piotra Sobczaka – dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Poznaniu;
 • Marek Szczęsny – prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa;
 • Krzysztofa Frąckowiak – przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP;
 • Paweł Łukaszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania;
 • Jan Lemański – prezes zarządu oddziału PZITS w Poznaniu;
 • Jan Firlik – prezes zarządu oddziału SITKom w Poznaniu;
 • Kazimierz Pawlicki – prezes zarządu oddziału SEP w Poznaniu, prezesa NOT;
 • Maciej Ostrowski – prezes regionalnej rady oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu.

W wystąpieniach gości Zjazdu pało wiele ciepłych słów pod adresem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2Piotr Florek – senator RP – podkreślił wagę Zjazdu jako najważniejszego organu Izby, który dokonuje oceny wydarzeń minionego roku i ustanawia cele do realizacji w 2017 roku. Podkreślił również, że jest to już XVI Zjazd WOIIB. Stwierdził, że wśród wielu czynników, które wpływają na funkcjonowanie całej branży budowlanej, znajduje się długo oczekiwany Kodeks Architektoniczno-Budowlany. Ma nadzieję, że zostanie wprowadzony zgodnie z obietnicami ministra i przyniesie wymierne korzyści całej branży budowlanej. Życzył delegatom owocnych obrad.

 

jankowikaWojciech Jankowiak – wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – zwrócił uwagę na dalszy dynamiczny rozwój budownictwa w Wielkopolsce. W tym rozwoju podkreślił rolę inżynierów budownictwa, dobrze przygotowanych do działania zawodowego fachowców, skupionych w WOIIB. To dzięki pracy wielkopolskich inżynierów nasz region się tak pięknie rozwija. Ważna jest współpraca pomiędzy samorządem województwa i samorządem zawodowym. Ceni sobie tak dobrą współpracę dla dobra i  przyszłości Wielkopolski. Życzył delegatom owocnych obrad, które przełożą się na dynamiczny rozwój Izby.

lodygowskiProf. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej – podkreślił, że od wielu lat trwa bardzo dobra współpraca pomiędzy PP a WOIIB, za którą serdecznie podziękował. Praca inżynierów skupionych w WOIIB, jak powiedział marszałek Jankowiak, jest wysoko oceniana prze władze samorządowe województwa. Jest to też powód do dumy dla Politechniki. Wielu członków Izby jest przecież absolwentami Uczelni. Liczy na to, że wnioski wypływające z obrad XVI Zjazdu będą również związane z działalnością edukacyjną PP, co pozwoli jeszcze bardziej zacieśnić współpracę. Liczy również na to, że nowe wnioski zjazdowe położą jeszcze większy nacisk na aktywizację zawodową młodych inżynierów budownictwa. Życzył delegatom owocnych obrad. 

szczesnyMarek Szczęsny – prezydent Wielkopolskiej Izby Budownictwa – na wstępie podziękował za dotychczasową, dobrą współpracę pomiędzy Izbami. Stwierdził, że WIB zintensyfikuje swoje działania by studenci PP mogli odbywać praktyki zawodowe w dobrych, wielkopolskich przedsiębiorstwach. WIB wraz z WOIIB włącza się do działań edukacyjnych przyszłych inżynierów budownictwa, które realizuje PP. Życzył delegatom owocnych obrad oraz życzył spokojnych i zdrowych Świąt.

 

 

zaczynskiRyszard Zaczyński, reprezentujący panią euro poseł Krystynę Łybacką, odczytał pismo adresowane na ręce przewodniczącego WOIIB, w którym podziękowała za kolejny rok owocnej pracy członków WOIIB w całym procesie budowlanym. XVI Zjazd samorządu zawodowego inżynierów różnych branż zawodowo związanych z budownictwem jest doskonałym czasem do wymiany doświadczeń zdobytych podczas realizacji rozmaitych projektów. Jest też czasem na realizację formalnych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem samorządu.  W imieniu pani poseł wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę. 

 

 

frackowiakKrzysztof  Frąckowiak – przewodniczący Rady WOIA RP - podziękował za dotychczasową bardzo dobrą, wręcz modelową, współpracę pomiędzy Izbami dla dobra członków, dla dobra całego procesu budowlanego. Życzył na kolejny rok działalności Izby wielu sukcesów, owocnych obrad podczas XVI Zjazdu i wielu pozytywnych efektów podjętych decyzji. Złożył również 

 

 

 

mrozProf. dr hab. inż. Tomasz Mróz – dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP – podziękował za zaproszenie go na Zjazd jako dziekana Wydziału. Występuje w podwójnej roli: dziekana wydziału i członka Izby. Wyraził swoje zaniepokojenie przygotowywanymi zmianami w systemie kształcenia przyszłych inżynierów budownictwa. Pokreślił rolę i aktywność wielu członków Izby działających w Komisji ds. jakości kształcenia, która została powołana do życia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Życząc owocnych obrad podczas tego Zjazdu wyraził nadzieję, że podczas kolejnych zjazdów będzie większa reprezentacja młodych inżynierów wśród aktywnych delegatów.

 

pawlickiKazimierz Pawlicki – prezes zarządu poznańskiego oddziału SEP – życzył delegatom owocnych obrad oraz podjęcia uchwał, które przyniosą najwięcej korzyści całemu samorządowi inżynierów budownictwa. Podziękował za dotychczasową dobrą współpracę.

 

 

 

 

lemanskiJan Lemański – prezes zarządu poznańskiego oddziału PZITS – przekazał delegatom życzenia owocnych obrad. Z racji wieloletniej działalności w komisjach egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane podzielił się kilkoma refleksjami na ten temat. Na przykładzie PZITS zaproponował dyskusję nad zmianami zakresu uprawnień. Jaki powinien być kształt nadawanych uprawnień? Jak usprawnić przygotowanie zawodowe przystępujących do egzaminów na uprawnienia budowlane?

 

 

 

nowickiPan Andrzej Nowicki – zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, reprezentujący prezydenta miasta Poznania oraz dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Poznaniu – podziękował za zaproszenie na XVI Zjazd. Podkreślił, że wszystkie działania WOIIB są dostrzegane przez władze Poznania i pogratulował ich efektów władzom oraz członkom Izby. Życzył delegatom by byli dalej dumni z uprawiania zawodu zaufania publicznego a kierownictwu Izby by dalej po wielkopolsku kierowała działaniami samorządu. Życzył owocnych obrad.

kledynskiProf. Zbigniew Kledyński – wiceprezes PIIB – zauważył, że każdy zjazd jest ważny z punktu widzenia funkcjonowania samorządu. XVI Zjazd WOIIB podsumowuje trzeci rok działania wybranych władz, organów statutowych. Powinien on również wypracować dobre decyzje na podsumowanie w przyszłym roku 4-letniej kadencji. 

Podsumował podjęcie na XV Zjeździe PIIB szerokiej dyskusji na temat „Co pomaga a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?” Wnioski z tej dyskusji pozwoliły Izbie lepiej ustosunkować się do przedstawionego we wrześniu 2016 r. projektu Kodeksu Architektoniczno-Budowlanego. 

 Trwa nadal dyskusja i prace nad ustawą o wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa.

Przypomniał również o konferencji dotyczącej etyki zawodu inżyniera budownictwa, która odbyła się w marcu 2017 r. 

Poinformował delegatów o postępie prac przy remoncie i adaptacji zakupionego budynku na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Liczy na poparcie izb okręgowych przy szeroko rozumianym wsparciu Krajowej Rady w te działania. 

Na zakończenie pogratulował delegatom, wszystkim członkom WOIIB zaangażowanym w jej sprawne funkcjonowanie dotychczasowej, trzyletniej działalności. Życzył by poczucie satysfakcji towarzyszyło im na zakończenie tej kadencji samorządu zawodowego.

Przewodniczący okręgowej rady WOIIB – Włodzimierz Draber złożył delegatom sprawozdanie z działalności Rady w 2016 r. Skarbnik WOIIB - Kazimierz Ratajczak, skrótowo wyjaśnił zasady wyliczeń realizacji budżetu w 2016 r. Zabezpieczono wszystkie wydatki statutowe i nie naruszono rezerwy budżetowej.

resztaPo wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działalności w 2016 r. delegaci zatwierdzili je i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB. 

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady – Andrzej Mikołajczak przedstawił delegatom „Program działalności na 2017 rok”, a skarbnik Izby przedstawił propozycję budżetu na 2017 r. Delegaci zatwierdzili „Program działalności WOIIB na 2017 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 2017 rok”. 

Następnie delegaci wybrali do składu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej: Mirona Maciejewskiego i Mirosława Sztubę.

Podczas XVI Zjazdu Sprawozdawczego WOIIB delegaci przyjęli 6 wniosków:

1 wniosek dotyczący szkoleń i doskonalenia zawodowego, 3 wnioski dotyczące gospodarki finansowej WOIIB i 2 wnioski do rozpoznania i realizacji przez Okręgową Radę WOIIB. 

Kończąc XVI Zjazd przewodniczący WOIIB inż. Włodzimierz serdecznie podziękował delegatom za aktywność i przekazane wnioski oraz pojęte uchwały. Poinformował delegatów, że

29 września 2017 r. w Sali Ziemi na terenie MTP obędą się uroczystości z okazji XV-lecia funkcjonowania samorządu zawodowego połączone z Wielkopolskim Dniem Budowlanych. Serdecznie zaprosił wszystkich delegatów do wzięcia udziału w uroczystościach.

Protokół XVI Zjazdu