Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Sprawozdanie Zespołu ds. procesów budowlanych za rok 2005

Zespół ds. procesów budowlanych został powołany uchwałą Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 34/04 z dn. 14 grudnia 2004r. W oparciu o regulamin działanie zespołu uchwalony przez Radę WOIIB z dn. 21 września 2004r.

Powołano Zespół w składzie 15 osobowym . Na przewodniczącego Zespołu Rada WOIIB wybrała mgr inż. Jerzego Strońskiego.

Regulamin określił przedmiot działania Zespołu oraz jego zadania i sposób struktury organizacyjnej. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu w dniu 10 stycznia 2005r. W oparciu o przepis § 4 ust.8 Regulaminu dokonano podziału na 4 sekcje oraz wybrano ich przewodniczących w osobach :

  • sekcja projektowania – kol. Łukasz Gorgolewski
  • sekcja wykonawstwa – kol. Roman Napierała
  • sekcja nadzoru inwestorskiego – kol. Zbigniew Mikołajczyk
  • sekcja rzeczoznawstwa – kol. Jan Lemański

Ustalono , że posiedzenia plenarne będą odbywać się co 2 miesiące , natomiast spotkania sekcji w zależności od potrzeb . Opracowano plan posiedzeń Zespołu wraz tematyką a poszczególne sekcje przedstawiły swoje plany pracy na rok 2005 , z których realizacji zdawały sprawozdania na zebraniach plenarnych . Ogółem w 2005r. odbyło się, zgodnie z planem , 6 spotkań Zespołu.

Jednym z podstawowych działań wszystkich sekcji była pomoc indywidualnym członkom izby w ukierunkowaniu załatwienia problemów związanych z wykonaniem zawodu poprzez porady prawne i techniczne. Dotyczyło to głównie spraw skomplikowanych , w których pomoc WOIIB była potrzebna. Najwięcej takich spraw rozpatrywały sekcje projektowania i nadzoru inwestorskiego.

Sekcja rzeczoznawstwa poprzez akcję ankietyzacji uzyskała od Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego opinie dotyczące jakości opracowań orzeczeń technicznych i ekspertyz , co wiązało się ze zgłaszanymi interwencjami rzecznika odpowiedzialności zawodowej co do złej jakości opinii i ekspertyz.

Sekcja wykonawstwa jako przewodni temat swojego działania przyjęła aktualizację „ warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

W II półroczu nadrzędnym tematem pracy całego Zespołu było przygotowanie i opracowanie wzorów umów o prace projektowe , kierowanie budową , pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego czy umów dla rzeczoznawców.

Wzory te dotyczyły wyłącznie umów zawieranych przez indywidualne osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Opracowanie tych wzorów i późniejsze ich opublikowanie w biuletynach informatycznych czy Internecie miało ułatwić członkom izby zawieranie umów i późniejszą ich ochronę prawna przed nieuczciwymi kontrahentami.

W miesiącu grudniu 2005r. wzory umów zostały po wielu konsultacjach opracowane i po ostatecznej korekcie formalnej i prawnej zostaną w I kwartale 2006r. opublikowane do ewentualnego stosowania.

Członkowie zespołu uczestniczyli w ciągu 2005 r. w szeregu konferencjach i sympozjach organizowanych na terenie całego kraju. Materiały konferencyjne były przekazywane do biura informacji technicznej.

W trakcie pierwszego roku działalności Zespołu wyniknęła potrzeba rozszerzenia problematyki o sprawy BHP i Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym uchwała Nr 88 z dnia 13 grudnia 2005r. powiększono skład osobowy sekcji wykonawstwa o specjalistę z zakresu BHP-inspektora pracy kol. Romana Jabłońskiego oraz przyjęto w skład Zespołu kol. Przemysława Barczyńskiego i Stanisława Karczmarka w celu współpracy z PIIB w zakresie Prawa zamówień publicznych.

Na wniosek sekcji projektowania odwołano ze składu sekcji kol. Janusza Wojtkiewicza a w jego miejsce powołano kol. Jerzego Nowakowskiego. Ponadto ustalono , że poszczególne sekcje przygotują wnioski na V Zjazd Sprawozdawczo –wyborczy WOIIB.

Podsumowując należy stwierdzić , że utworzenie Zespołu ds. procesów budowlanych było dla WOIIB wręcz niezbędne , ponieważ ten Zespół zajął się sprawami wyłącznie merytorycznymi i spowodował kolejne przybliżenia izby do problemów z którymi członkowie spotykają się na co dzień.

Przewodniczący Zespołu
mgr inż. Jerzy Stroński