Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 1/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2015-04-14

Załączniki
Rada Sprawozdanie za 2014 r.pdf


Uchwała nr 1/2015
XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz ze sprawozdaniem finansowym i rozliczeniem budżetu za 2014 rok.


Na podstawie art. 18 pkt 1i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. 2013 r.poz. 932, zmiana Dz.U. z 2014 r. poz.768) XIV Zjazd WOIIB:

§ 1.

1. Zatwierdza sprawozdanie Okręgowej Rady WOIIB w skład, którego wchodzi:

1) część merytoryczna wraz z załącznikami,

2) sprawozdanie finansowe za 2014 rok, wykazujące sumy bilansowe w wysokości 11 881 654,40 zł oraz dodatni wynik finansowy, czyli nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 782 406,15 zł.

3) informacja z wykonania budżetu w roku 2014.

2. Postanawia nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w roku 2014 w kwocie 782 406,15 zł przeznaczyć w całości na fundusz statutowy.

3. Sprawozdania o których mowa w ustępie 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót