Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady nr 27/18 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017.

z dnia 2018-03-20Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa tj. (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42, Dz.U. z 2013 r. poz. 932, Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2342) Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, w tym:

1. Bilans na dzień 31.12.2017 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14 032 799,10 zł .
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r ., wykazujący zysk netto w kwocie 420 558,50 zł .
3. Informację dodatkową (obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).

§ 2

Zysk netto roku 2017 przeznacza się w całości na fundusz statutowy WOIIB.

§ 3

Zobowiązuje się Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do realizacji ww. uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót