Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 15/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2015-04-14

Załączniki
załącznik do uchwały nr 15.pdf


Uchwała nr 15/2015
XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na XIV Zjeździe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie art. 18 pkt 8 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz.U. z 2014 r. poz.768):

§ 1.


1. Przyjmuje się do realizacji wnioski nr 5/4, 10/2, 11/4 przyjęte w wyniku głosowania przez delegatów .
2. Zobowiązuje się Okręgową Radę WOIIB do realizacji przyjętych przez XIV Zjazd wniosków .
3. Lista wniosków przyjętych przez XIV Zjazd WOIIB stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót