Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Rady WOIIB nr 25/15 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady WOIIB

z dnia 2015-03-17

Załączniki
Regulamin XIV Zjazdu.pdf
Porządek obrad XIV Zjazdu.pdf
Preliminarz finansowy XIV Zjazd.pdf
Rada Sprawozdanie za 2014 r.pdf


Uchwała nr 25/15
z dnia 17 marca 2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


§ 1

Okręgowa Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwały Prezydium Okręgowej Rady z dnia 10 lutego 2015r.:

1. Uchwałę nr 3/P/15 z 10.02.2015r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady WOIIB za 2014 rok.

2. Uchwałę nr 4/P/15 z 10.02.2015r. w sprawie przyjęcia Porządku obrad XIV Zjazdu WOIIB.

3. Uchwałę nr 5/P/15 z 10.02.2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Zjazdu .

4. Uchwałę nr 6/P/15 z 10.02.2015r. w sprawie przyjęcia Preliminarza finansowego XIV Zjazdu WOIIB.

5. Uchwałę nr 7/P/15 z 10.02.2015r. w sprawie przyjęcia kwoty ryczałtu wypłacanego każdemu delegatowi biorącemu pełny udział w XIV Zjeździe WOIIB , od początku obrad do ich zakończenia .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zatwierdzone uchwały:

 

Uchwała  nr   3/P/15
z  dnia 10 lutego 2015 r.


Prezydium Rady  Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  sprawie  przyjęcia :
Sprawozdania  Rady  WOIIB   za  2014 rok .

Na podstawie  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  (tj.  Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768) Prezydium  Rady WOIIB uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się  Sprawozdanie  Rady  WOIIB  za  2014  rok .

§ 2

Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedłoży uchwałę do zatwierdzenia Radzie WOIIB.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

Załącznik:
Sprawozdanie  Rady WOIIB  za  2014  rok .

 

 

Uchwała  nr 4/P/15
z  dnia 10 lutego 2015r.


Prezydium Rady  Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  sprawie  przyjęcia :
Porządku  obrad  XIV  Zjazdu  WOIIB.

Na podstawie  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  (tj.  Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768) Prezydium Rady WOIIB uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się  Porządek  obrad  XIV  Zjazdu  WOIIB.

§ 2

Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedłoży uchwałę do zatwierdzenia Radzie WOIIB.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

Załącznik: Porządek  obrad  XIV  Zjazdu  WOIIB.

 

Uchwała  nr 5/P/15
z  dnia 10 lutego 2015 r.

Prezydium Rady  Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  sprawie  przyjęcia :
Regulaminu  Okręgowego  Zjazdu .

Na podstawie  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  (tj.  Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768)  Prezydium  Rady WOIIB uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się  Regulamin  Okręgowego  Zjazdu  WOIIB.

§ 2

Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedłoży uchwałę do zatwierdzenia  Radzie WOIIB.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

 

Załączniki:
Regulamin  Okręgowego  Zjazdu  WOIIB.

 

Uchwała  nr  6/P/15
z  dnia 10 lutego 2015r.

Prezydium Rady  Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  sprawie  przyjęcia :
Preliminarza finansowego XIV Zjazdu WOIIB.

Na podstawie  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  (tj.  Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768) Prezydium Rady WOIIB uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się  Preliminarz finansowy XIV  Zjazdu WOIIB.

§ 2

Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedłoży uchwałę do zatwierdzenia Radzie WOIIB.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

Załącznik:
Preliminarz  finansowy XIV  Zjazdu WOIIB.

 

Uchwała  nr 7/P/15
z  dnia 10  lutego 2015 r.

 

Prezydium Rady  Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  sprawie  przyjęcia :

Kwoty ryczałtu wypłacanego każdemu delegatowi biorącemu  pełny  udział  w XIV Zjeździe WOIIB , od początku obrad  do ich  zakończenia  .

Na podstawie  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  (tj.  Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768) Prezydium Rady WOIIB uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się  kwotę ryczałtu wypłaconego każdemu delegatowi biorącemu  pełny  udział w XIV Zjeździe , od  początku  obrad  do  ich  zakończenia , w wysokości 100 zł. brutto.

§ 2

Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedłoży uchwałę do zatwierdzenia  Radzie WOIIB.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

 

Powrót