Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Rady WOIIB nr 26/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

z dnia 2015-03-17Uchwała nr 26/15
z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Realizując postanowienia ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768) oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.( Dz.U.2013, poz. 1330 z późniejszymi zmianami)


§ 1.

Rada WOIIB zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, w tym:

  1. Bilans na dzień 31.12.2014r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 11 881 654,40 zł,
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w kwocie
    782 406,15 zł,
  3. Informację dodatkową (obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).

§ 2.

Zysk netto roku 2014 przeznacza się w całości na fundusz statutowy WOIIB.

§ 3.

Zobowiązuje się Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do realizacji w/w uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót