Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Rady WOIIB nr 27/15 w sprawie przyjęcia rozliczenia budżetu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r

z dnia 2015-03-17

Załączniki
Budżet 2014 realizacja.pdf


Uchwała nr 27/15
z dnia 17 marca 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia rozliczenia budżetu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r .

 

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768) Rada WOIIB uchwala, co następuje:

§ 1

Rada WOIIB przyjmuje przedstawione rozliczenie budżetu za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Załącznik: Rozliczenie budżetu za 2014 rok.

Powrót