Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Rady WOIIB nr 62/15 w sprawie spotkania w Wałczu

z dnia 2015-06-09Uchwała  nr  62/15

z  dnia 9 czerwca  2015 r.

Rady  Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  sprawie:

częściowego sfinansowania spotkania  w Wałczu  przewodniczących  izb  okręgowych podczas  XVII Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego oraz  XIII Konferencji Naukowej nt.: „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”.

Na  podstawie  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  (tj.  Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768) Rada WOIIB uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Rada  Wielkopolskiej Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa  postanawia, że  Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  sfinansuje  częściowo spotkanie  przewodniczących  izb  okręgowych, które odbędzie się podczas XVII Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego oraz  XIII Konferencji Naukowej nt.: „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” w Wałczu.
  2. Celem spotkania jest wypracowanie ścisłej współpracy między izbami  z  zakresie szkoleń, konferencji , wydawnictw.
  3. Zaproszeni  do  wzięcia  udziału  w  spotkaniu  będą  przewodniczący  następujących  izb: Lubuskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Pomorskiej, Łódzkiej.


§ 2

Zobowiązuje się  Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do  realizacji  w/w  uchwały.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

Powrót