Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr 93/15 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Biura WOIIB

z dnia 2015-09-08Uchwała nr 93/15
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Okręgowej Rady
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


§ 1

Okręgowa Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę nr 24/P/15 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Biura WOIIB.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała  nr  24/P /15
z  dnia  25 sierpnia  2015 r.

Prezydium Rady Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  sprawie:  zmiany w Regulaminie  wynagradzania  pracowników  Biura  WOIIB.
Na podstawie  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  (tj.  Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768) Prezydium Rady WOIIB uchwala, co następuje:


§ 1

Postanowienie § 6 pkt.2   Regulaminu wynagradzania  pracowników  Biura  WOIIB (uchwała Rady WOIIB nr 26 z 16.12.2003 r. )  otrzymuje  brzmienie jak  w  załączniku  do  niniejszej  uchwały.

§ 2

Prezydium Rady  Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  przedłoży  uchwałę do  zatwierdzenia  Radzie WOIIB.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik :
Stawki  miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pracowników.

Powrót