Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 5/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2015-04-14

Załączniki
OKR sprawozdanie z działalności w 2014.pdf


Uchwała nr 5/2015
XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014 rok.


Na podstawie art. 18 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz.U. z 2014 r. poz.768):

§ 1.


1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB za 2014 rok.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ustępie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót