Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 6/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2015-04-14Uchwała nr 6/2015
XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na podstawie art. 18 pkt 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz.U. z 2014 r. poz.768):

§ 1.

Udziela się absolutorium Okręgowej Radzie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót