Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 7/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2015-04-14Uchwała nr 7/2015
XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia programu działalności Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015.


Na podstawie art. 18 pkt 8 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz.U. z 2014 r. poz.768):

§ 1.


Zatwierdza się program działalności Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2015 rok – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót