Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 9/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2015-04-14Uchwała nr 9/2015
XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu .

Na podstawie art. 18 pkt 7 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2013 r. ,
poz. 932 , zmiana Dz.U. z 2014 r. poz.768).

§ 1.

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji członka i sekretarza Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB, stwierdza się wygaśnięcie mandatu członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB Pana Zbigniewa Bryłki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót