Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumentowanie praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju (art. 14 ust.4 ustawy Pb).

Praktyka zawodowa, o której mowa w art.14 ust 4 ustawy Prawo budowlane, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca.

Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się ponadto:

  1. wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego
  2. prace w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającej na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;
  3. pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegająca na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej (w punktach 1,2 i 3), uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie. Praktyka zawodowa, o której mowa powyżej ( punkty 1,2,3) wymaga potwierdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków Izby.

Praktykę zawodową odbytą przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poświadcza się w formie zaświadczenia właściwego, według miejsca odbywania praktyki zawodowej, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności.

Za równoważną może być uznana praktyka zawodowa odbyta za granicą pod kierunkiem osoby uprawnionej do wykonywania zawodu w danym kraju. dbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby nadzorującej, posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Zaświadczenie powinno zawierać:

  1. wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu oraz odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację i nazwę inwestora.
  2. potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki
  3. ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka.

Nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych. 

Nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czasokresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej.

W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem 1 stycznia 2006 r. uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz. U. Nr 163 poz. 1364).

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ulega zmianie sposób dokumentowania praktyki zawodowej. Zgodnie z § 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia, praktyka zawodowa odbywana po 24 września 2014 r. będzie dokumentowana w formie oświadczenia wraz z zestawieniem odbycia praktyki zawodowej wg obiektów ( załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia). W związku z powyższym, od 25 września 2014 r. Izba nie wydaje książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę praktyk przed 25 września 2014 r. przebieg praktyk do dnia 24 września 2014 r. dokumentują w książce praktyk. Od 25 września 2014 r. dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, o którym mowa wyżej. Wymagany okres praktyki zawodowej jest sumą okresów wykazanych w książce praktyki zawodowej oraz wykazanych w zaświadczeniu.
Osoba odbywająca praktykę zawodową od dnia 25 września 2014 r. dokumentuje tę praktykę zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej i oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej.

Uwaga: osoby dokumentujące praktykę zawodową w Książkach praktyk zarejestrowanych w Urzędach Wojewódzkich, winny dodatkowo w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i wykonawczą na budowie ( Druki - załącznik nr 5).