Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rodzaje uprawnień budowlanych nadawanych przez Izbę

Uprawnienia budowlane są udzielane do:

 1. projektowania
 2. kierowania robotami budowlanymi
 3. łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Okręgowe izby inżynierów budownictwa udzielają uprawnień budowlanych w specjalnościach:

 1. konstrukcyjno-budowlanej,
 2. inżynieryjnej mostowej,
 3. inżynieryjnej drogowej,
 4. inżynieryjnej kolejowej,
 5. inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 6. wyburzeniowej,
 7. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 8. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W ramach specjalności mogą być wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane.