Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zasady dofinansowywania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż WOIIB w Poznaniu

Niniejszy tekst jednolity zawiera zmiany Zasad dofinasowania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż WOIIB wynikające z Uchwał Rady WOIIB: nr 77/18 z 19 czerwca 2018 r., nr 129/19 z 10 grudnia 2019 r., nr 34/21 z 2 marca 2021 r.
Tekst jednolity niniejszych Zasad obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa wspiera członków Izby w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie imprez szkoleniowych (wykładów, kursów, seminariów, warsztatów, konferencji oraz studiów podyplomowych) o tematyce przydatnej członkom Izby w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zwanych dalej szkoleniami.

§ 1

 1. Tworzy się fundusz szkoleń, stanowiący część składową budżetu Izby.
 2. Źródłem pokrycia funduszu szkoleń są dokonywane na mocy uchwały Rady WOIIB coroczne odpisy w wysokości 5,5 % planowanych na dany rok budżetowy wpłat składek członkowskich.
 3. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku finansowym zasilają fundusz na następne lata kalendarzowe, przy czym nie powoduje to ograniczenia wysokości odpisu, o którym mowa w ust. 2.
 4. W przypadku kumulacji odpisów, o której mowa w ust. 3 łączna wysokość odpisu zaplanowanego na dany rok budżetowy nie może przekroczyć 6,0 % planowanych na dany rok budżetowy wpłat składek członkowskich.
 5. Dysponentem funduszu jest Komisja ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwane dalej Komisją, która zobowiązana jest dwukrotnie do 31 lica i 31 stycznia każdego roku przedłożyć Radzie WOIIB sprawozdanie o wykorzystaniu środków funduszu w minionym okresie.
 6. Maksymalną wysokość dofinansowania ustala w drodze uchwały Prezydium Rady WOIIB biorąc pod uwagę wielkość posiadanych na ten cel środków i poziom ich wykorzystania w minionym okresie. Zadaniem Komisji w zakresie objętym niniejszymi zasadami jest:
 • rozpoznawanie potrzeb członków Izby w zakresie uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez inne niż Izba podmioty,
 • zbieranie wniosków o udzielenie dofinansowania,
 • analiza ich zasadności oraz wydawanie zainteresowanym promes potwierdzających przyznanie dofinansowania,
 • składanie Prezydium Rady półrocznych sprawozdań z wykorzystania funduszu,
 • przedkładanie Prezydium Rady wniosków w sprawie maksymalnej wysokości dofinansowań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 w kolejnym roku budżetowym.

§ 2

1. Każdy członek WOIIB uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez inne niż Izba podmioty może skorzystać z dofinansowania w ciągu roku kalendarzowego w wysokości nie wyższej niż (kwota brutto przed opodatkowaniem):

1. w roku 2018 - 55 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 1.500,00 zł,
2. w roku 2019 - 55 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 1.750,00 zł,
3. w roku 2020 - 55 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 1.750,00 zł,
4. w roku 2021 - 55 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 1.750,00 zł,
5. w roku 2022 - 70 % kosztów uczestnictwa i jednocześnie nie większej, łącznie niż 2.500,00 zł,

1 raz w roku - do kosztów szkoleń wielodniowych, studiów podyplomowych oraz 1 raz w roku - do kosztów konferencji jednodniowych, warsztatów i kursów.
2. Dofinansowanie przyznawane jest odpowiednio w limitach:
a. wielodniowe: konferencje tematyczne, kursy, studia podyplomowe – do:

1.500,00 zł w roku 2018,
1.750,00 zł w roku 2019,
1.750,00 zł w roku 2020,
1.750,00 zł w roku 2021 i
2.500,00 zł w roku 2022.

b. jednodniowe: konferencje tematyczne, szkolenia warsztatowe, kursy - odpowiednio do:

750,00 zł w roku 2018,
875,00 zł w roku 2019,
875,00 zł w roku 2020,
875,00 zł w roku 2021 i
1.250,00 zł w roku 2022.

c. seminaria, wykłady – odpowiednio do:

250,00 zł w roku 2018,
275,00 zł w roku 2019,
275,00 zł w roku 2020,
275,00 zł w roku 2021 i
350,00 zł w roku 2022.

Uzyskane z Izby dofinansowanie - w wysokości nie większej jak w limitach podanych powyżej - przeznaczyć można na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu, koszty przejazdu oraz hoteli.

§ 2a

W sprawach nagłych oraz w przypadkach, gdy posiedzenie Komisji ds. Doskonalenia zawodowego i Szkoleń nie jest planowane w danym miesiącu upoważnia się Przewodniczącego Komisji do jednoosobowego podejmowania decyzji o dofinansowaniu udziału członka Izby w szkoleniu. Decyzje Przewodniczącego Komisji wydane w niniejszym trybie podlegają rozpoznaniu, ocenie i zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. Doskonalenia zawodowego i Szkoleń.

§ 3

 1. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek kierowany przez zainteresowanych do Komisji na minimum 30 dni przed planowanym terminem odbycia szkolenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 2. Wnioski o udzielenie dofinansowania rozpoznaje Komisja nie później niż w terminie 14 dni od ich wpływu. Po analizie wniosku stanowiącego podstawę złożenia tego wniosku Komisja w drodze uchwały ustala proponowaną wysokość dofinansowania. Komisja podejmuje swoje uchwały zwykłą większością w obecności minimum 3 jej członków.
 3. W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku Komisja niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego tym członka Izby przesyłając mu jednocześnie promesę dofinansowania.
 4. W nagłych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowanie według określonych w § 2 zasad przyznać może Przewodniczący WOIIB po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Przewodniczący WOIIB lub Przewodniczący Komisji składa informację o podjętych w tej mierze decyzjach na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady.
 6. W przypadkach, gdy w ocenie komisji lub zespołu problemowego działających w ramach WOIIB udział ich członka w szkoleniu jest szczególnie pożądany z punktu widzenia potrzeb tej komisji lub zespołu, mogą one w drodze uchwały podjąć decyzję o dofinansowaniu szkolenia swego członka z budżetu danej komisji lub zespołu. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż różnica między pełną ceną szkolenia a kwotą dofinansowania uzyskaną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja lub zespół problemowy działający w ramach WOIIB może podjęć uchwałę o skierowaniu jej członka na szkolenie i pokryciu pełnego kosztu tego szkolenia z budżetu danej komisji lub zespołu. Uchwała ta dla swej ważności wymaga pisemnej zgody Przewodniczącego i Skarbnika WOIIB.
 8. Wydatki, o których mowa w ust. 6 i 7 nie mogą stanowić podstawy wniosku o zwiększenie budżetu komisji lub zespołu w następnym roku budżetowym.

§ 4

1. Przewodniczący Rady WOIIB może skierować członków Izby na wskazaną konferencję naukową. W takim przypadku koszty uczestnictwa w tej konferencji skierowanych członków Izby, pokrywane są w całości z budżetu Izby.
2. Po powrocie z konferencji uczestniczący w niej członkowie Izby są zobowiązani w terminie 14 dni od zakończenia konferencji do złożenia pisemnego sprawozdania z przebiegu konferencji oraz do złożenia do prowadzonej przez Izbę biblioteki kompletu materiałów konferencyjnych.

§ 5

Do dofinansowania szkoleń kwalifikuje się czynnych członków WOIIB według zasady pierwszeństwa zgłoszeń. W przypadku gdyby wysokość kosztów dofinansowania szkoleń - z uwagi na liczbę zgłoszonych kandydatur - przekroczyła wartość budżetu przeznaczonego na dofinansowanie szkoleń zaplanowanego w danym roku kalendarzowym, pierwszeństwo mają członkowie Izby, którzy do tej pory nie uczestniczyli w żadnym szkoleniu. W następnej kolejności kwalifikuje się do dofinansowania osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach w latach ubiegłych, a następnie w osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach w roku bieżącym.

§ 6

1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik przedkłada w biurze Rady WOIIB kopię zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu, sprawozdanie pisemne z uczestnictwa w szkoleniu oraz dowód potwierdzający wniesienia stosownych opłat, a na ich podstawie otrzymuje dofinansowanie.
2. W przypadku studiów podyplomowych podstawą wypłaty dofinansowania jest zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu studiów, a w wypadku studiów dłuższych niż jeden rok - zaświadczenie o zaliczeniu danego roku - wraz z dowodem wniesienia opłaty za te studia.
3. Wypłaty dofinansowania - pomniejszone o należny podatek - dokonywane są przelewem na konto uprawnionej osoby.
4. Zasady dokumentowania wypłaty dofinansowania określa Skarbnik Izby.

§ 7

1. Organem uprawnionym do interpretacji niniejszych zasad jest Prezydium Rady.
2. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszych zasad sprawuje Rada WOIIB.
3. Kontrolę celowości, prawidłowości, zgodności z przepisami prawa i niniejszymi zasadami regulaminu sprawuje Okręgowa Komisja Rewizyjna.

§ 8

1. Zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2018 r.
2. Tracą moc dotychczasowe Zasady dofinansowania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż WOIIB w Poznaniu wprowadzone uchwałą Rady WOIIB nr 124/2015 z dnia 15.12.2015 r .