Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Komisja Funduszu Zapomóg

Włodzimierz Draber przewodniczący
Roman Jabłoński

 

członkowie

Waldemar Kaczmarek
Leszek Kaczorowski
Michał Rakowski

Regulamin Komisji Funduszu Zapomóg