Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Czy w garażu domu jednorodzinnego wewnętrzna instalacja gazu może być wykonana z miedzi ?

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 6 listopada 2017 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa odpowiadając na Pana pismo z dnia 12.10.2017 w sprawie jak wyżej, wyjaśnia:

Przepis paragrafu 281 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 18.09.2015 r., poz. 1422) generalnie zabrania instalowanie przewodów gazowych w garażach, z wyłączeniem odstępstwa określonego w paragrafie 164 ust. 6, które definiuje: "Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym".

Tak więc nie ma znaczenia jaki to garaż, bo polskie prawo zabrania instalowania przewodów gazowych w garażach - za wyjątkiem garażu określonego w paragrafie 164.ust.6. Oczywiście prawo nie dopuszcza w garażach instalowania instalacji gazowej z rur miedzianych.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.