Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przedmiotowy gazociąg PE Dz63x5,8PE100 SDR11 ...

„Zwracam się z prośbą o pomoc jako inspektor nadzoru inwestorskiego pełniący obowiązki przy budowie gazociągów średniego ciśnienia w sprawie formalnej.
Przedmiotowy gazociąg PE Dz63x5,8PE100 SDR11 o długości poniżej 1000m każdy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, zatwierdzonym projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, normami i obowiązującymi przepisami.
Inwestor złożył dokumentację do zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego, w tym oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 punkt 2) i 3).
Inspektor Nadzoru Budowlanego w ... nieoficjalnie poprosił o złożenie oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Moim zdaniem zgodnie z przepisami, jako inspektor nadzoru inwestorskiego, nie mam takiego obowiązku. Proszę o interpretację".

Odpowiedź jest aktualna na dzień jej sporządzenia, czyli 22 maja 2017 r.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.05.2017 r. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa odpowiada następująco:

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego inwestor zobowiązany jest dołączyć dokumenty określone w art. 57.1 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
W dokumentach tych musi być załączone m.in. „oświadczenie kierownika budowy ....".

Zgodnie z art. 57.2 w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, kierownik budowy winien dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być również potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu dokonuje projektant i jest zobowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunki i opisy) dotyczące odstąpienia, jeśli nie dotyczą zastrzeżeń określonych w atr.36 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego określają odpowiednio art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Czynności sprawowania samodzielnej funkcji technicznej na budowie inspektor nadzoru budowlanego winien odpowiednio potwierdzać wpisami do dziennika budowy, w tym m.in. informacje o nieistotnym czy istotnym odstąpieniu wykonawcy robót budowlanych od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Tak więc dziennik budowy jest zgodnie z literą Prawa budowlanego podstawowym dokumentem ilustrującym pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego na budowie i żądanie dodatkowych oświadczeń od inspektora nadzoru budowlanego przez organ nadzoru budowlanego przy zawiadomieniu inwestora o zakończeniu budowy nie jest uregulowane tym prawem.

Wyjątek stanowi konieczność potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oświadczenia kierownika budowy (wspólnie z projektantem) o zakończeniu robót w przypadku wprowadzenia zmian na budowie obiektu budowlanego nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji i innych, orzekających w sprawach indywidualnych.