Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Pytania i odpowiedzi członków WOIIB

WNIOSEK ZAPYTANIA DO ZPB (PDF)


PYTANIE I ODPOWIEDZI

"Proszę o informację dotyczącą sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi przez Projektanta dla przytoczonego poniżej przypadku: Projektant wykonał dokumentację budowlaną na podstawie której realizowana jest budowa. W trakcie realizowania budowy, Projektant zakończył działalność firmy projektowej i zaniechał płacenia składek na IIB (nie posiada aktualnego zaświadczenia o przynależności do IIB).
1. Czy w danym przypadku Projektant może odmówić sprawowania nadzoru autorskiego ?
2. Jakie są ewentualne możliwości prawne by Projektanta „nakłonić" do sprawowania nadzoru autorskiego ?
3. Czy w przypadku sprawowania nadzoru (bez aktualnego zaświadczenia o przynależności do IIB) będzie on „skuteczny" zgodnie z przepisami PB ?"

"Proszę o wyjaśnienie par. 156 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych. Czy szalunki powinno się stopniowo wyciągać do góry i na głębokości 1 m można je usunąć, czy należy je usunąć na głębokości 0,3m ?"

"1. Czy właściciel/zarządca obiektu musi w okresie gwarancyjnym informować wykonawcę obiektu o przeprowadzeniu przeglądów oraz o prowadzeniu kontroli geodezyjnej obiektu ? (ogólne i szczegółowe warunki gwarancji o tym nie stanowią)
2. Czy obowiązkiem przeprowadzającego przegląd jest analizowanie konstrukcji i wyjaśnianie co może być przyczyną zaobserwowanych przez niego nieprawidłowości, czy też informowanie zleceniodawcy o zaobserwowanych nieprawidłowościach i zlecenie wykonania czynności kontrolnych, wyjaśniających, naprawczych itp. ?"

"Powiat ....... jest Inwestorem na rozpoczętej budowie, która jest realizowana na podstawie dwóch projektów: projektu pierwotnego - sporządzonego przez jedno biuro projektowe oraz projektu zamiennego zmieniającego część budynku – sporządzonego przez drugie inne biuro projektowe. Pytanie nasze dotyczy nadzoru autorskiego, które biuro projektowe powinno pełnić nadzór autorski, nadmieniamy że z żadnym z tych biur nie podpisywaliśmy umowy o nadzór autorski. Uważamy, że według Prawa Budowlanego art.20 ust. 1 pkt 4 projektant ma obowiązek pełnić taki nadzór, tylko który z tych projektantów. Ponadto czy przy odbiorze końcowym projektant i właśnie który (czy ten co projektował pierwotnie, czy ten co robił projekt zamienny) musi podpisywać oświadczenia w dzienniku budowy i dokumentacji powykonawczej. Który projektant powinien udzielać odpowiedzi na zapytania Wykonawcy co do niejasności w dokumentacjach. Który projektant jest odpowiedzialny za wykonywanie rysunków zamiennych oraz za podpisywanie wszelkich oświadczeń? "

"Proszę o dookreślenie w kontekście art.61 Prawa Budowlanego obowiązków właściciela i zarządcy obiektu budowlanego Dodatkowo proszę o odpowiedź na pytania: Czy właściciel obiektu budowlanego będzie zwolniony z jakichkolwiek obowiązków związanych z tą nieruchomością, w sytuacji gdy powołuje zarządcę obiektu? Czy też pomimo powołania zarządcy obiektu, właściciel ze wszystkich obowiązków zwolniony nie będzie? Jeżeli tak, to proszę określić jakie obowiązki spoczywają na właścicielu nieruchomości pomimo powołania przez niego zarządcy obiektu. " 

"W załączeniu przesyłam szkic działki z zapytaniem czy zgodnie z prawem budowlanym jest konieczność wykonania tego projektu narażając właściciela na koszt 1100,-zł (mapka do celów proj. 600,- + PT 500,-). Każdy zakład wodociągów wymyśla swoje żądania, mimo posiadania inwentaryzacji po poprzedniej inwestycji sieci ulicznych. Czy Zakład Wodociągu ma prawo żądać PT na to krótkie połączenie przyłączy z budynkiem bo dla ZUD nie musi być uzgodnienia po zmianie przepisów 2014 r. ze względu na teren właściciela."

"Czy mogę liczyć na wskazówki i podpowiedź odnośnie kwalifikacji osób, które mogą wykonywać tzw. przeglądy roczne gazowe oraz pięcioletnie elektryczne na obiektach? Elektrycy szczególnie oraz gazownicy dysponują świadectwa kwalifikacyjnymi D i E. Czy takie świadectwa do dozoru i eksploatacji wystarczą ?"

"Proszę o opinię, czy wykonanie fundamentu o wymiarach 0,8x1,0 m pod montaż pompy ciepła wymaga pozwolenia na budowę ?"

"Jako wieloletni członek WOIIB zwracam się do Państwa jako najbardziej merytorycznie przygotowanych do oceny zagadnienia z prośbą o pomoc, interpretację i ostateczne wyjaśnienie, czy wybudowanie wspólnych, pełnych ścian konstrukcyjnych między poszczególnymi segmentami budynków, wspólnych wieńców łączących stropy sąsiednich lokali, a także zaprojektowanie wspólnego poddasza nieużytkowego dla obu lokali spowoduje, że takie segmenty nie będą kwalifikowane jako budynki w zabudowie bliźniaczej w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane, lecz będą jednym obiektem budowlanym stanowiącym zabudowę jednorodzinną wolnostojącą. "

"Gdzie mogę się zwrócić o interpretację przepisów i jednoznaczną autorytatywną informację: Czy składając dokumentację z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Wydziału Architektury Starostwa musi ona również zawierać projekty instalacji wod-kan, co i elektryczną ?W różnych Starostwach na terenie Wielkopolski jest to interpretowane, jedne wymagają inne nie, a jeszcze inne nie wymagały, a od tygodnia wymagają. Inwestorzy są zdziwieni niejednokrotnie, gdy ich się informuje, że aby uzyskali pozwolenie na budowę muszą zlecić wykonanie opracowania projektu instalacji branżowych bo Starosta nie udzieli im pozwolenia. Odnoszę wrażenie, że w tym zakresie jest tzw. „wolna amerykanka”, bo gdy zadałam pytanie na ten temat na zorganizowanym przez Naszą Izbę szkoleniu uzyskałam odpowiedź, że nie są wymagane projekty instalacji.Nie wiem, czy wymagania te są uznaniowo, czy wynikają z konkretnych przepisów. Proszę o informację.

„Chciałbym się poradzić, czy istnieje jakiś prawnie uregulowany zapis dotyczący następującej sprawy: czy projektant PB musi zatwierdzać projekty warsztatowe i wykonawcze na budowie które zmieniają konstrukcję budynku z projektu budowlanego, ale wszystko w ramach zmian nieistotnych w myśl art. 36z PB. I kto określa w tym przypadku zmiany nieistotne ?Czy projektant główny, który jest architektem czy konstruktor opracowujący projekt budowlany ?”

"Proszę o pomoc przy rozstrzygnięciu wątpliwości, co do sposobu postępowania w przypadku chęci wymiany naczynia wzbiorczego otwartego na naczynie wzbiorcze zamknięte w funkcjonującym od wielu lat węźle. Interesuje mnie, czy aby być w zgodzie z zapisami prawa budowlanego należy taką robotę zgłosić do urzędu, czy też po opracowaniu projektu można ją zrealizować bez tej formalności (chodzi o 30 dniowy okres opźnienia w realizacji wynikający z konieczności oczekiwania na reakcję urzędu)."

"Czy przedstawiciel firmy, która wykonała całą "dokumentację projektową" , a konkretnie jej prezes może pełnić jednocześnie funkcje kierownika budowy jako przedstawiciel wybranego w przetargu wykonawcy ?"