Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dzień Inżyniera – BUDMA 2022

IMG 0202 Copy2 lutego 2022 r. w sali Zielonej pawilonu nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała Dzień inżyniera Budownictwa pod ogólnym tytułem - Obiekty niskoemisyjne i energooszczędne w kontekście redukcji śladu węglowego w budownictwie. Spotkanie otworzył Jerzy Stroński, przewodniczący Rady WOIIB. Następnie poprosił prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB, pod której patronatem odbywało się spotkanie, o zabranie głosu.

Prof. Kledyński podkreślił rolę inżynierów i techników budownictwa w procesie inwestycyjnym. Stwierdził, że przygotowana przez WOIIB propozycja wykładów pozwoli lepiej zrozumieć współczesne trendy w budownictwie, wzbogaci wiedzę uczestników o czekających wyzwaniach technicznych i technologicznych, w porównaniu ze zrealizowanymi budynkami niskoemisyjnymi i energooszczędnymi. Życzył efektywnie wykorzystanego czasu podczas oczekiwanej dyskusji.

Moderatorem całego spotkania i pierwszym prelegentem był prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak z Politechniki Poznańskiej. W swoim wystąpieniu Obiekty niskoemisyjne i energooszczędne w kontekście redukcji śladu węglowego w budownictwie przedstawił wpływa działalności przemysłowej, gospodarczej i rolniczej człowieka na karbonizację atmosfery oraz skutki wynikające ze wzrostu ludności na świecie.

Dr inż. Bożena Środa ze Stowarzyszenia Producentów Cementu omówiła Dekarbonizację procesu produkcyjnego na przykładzie cementu i betonu. Przewidywany wzrost produkcji cementu i betonu na świecie niekorzystnie wpłynie na wzrost emisji dwutlenku węgla. Europejski Zielony Ład zakłada do roku 2030 55% redukcji emisji w stosunku do emisji z 1990 r. i dążenie gospodarek do neutralności emisyjnej w 2050 r. Pomogą w tym szerokie zastosowania paliw alternatywnych w przemyśle cementowym. Badania nad nowymi technologiami, projekty na skalę demonstracyjną, wdrożenie tych technologii – to szacowany koszt do roku 2050 w sektorze cementowym w Europie - ponad 36 mld EUR.

Dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. Politechniki Krakowskiej, był autorem prelekcji Prefabrykacja betonowa krokiem w kierunku budownictwa o obiegu zamkniętym. Z powodu służbowej nieobecności autora prezentację przedstawił prof. Józef Jasiczak, w której dużą uwagę skupiono na omówieniu pozytywnych efektów prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym oraz budownictwie przemysłowym. Wskazano na walory prefabrykacji stosowane w obiegu zamkniętym.

O Budynku edukacyjnym niemal zero-energetycznym na przykładzie Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej mówił prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, który wraz z prof. PP Sławomirem Rosolskim był autorem projektu budynku. Omówił założenia projektowe zastosowanych rozwiązań technicznych w zestawieni z kosztami zużycia energii pierwotnej według pomiarów w pierwszym roku funkcjonowania obiektu, m.in. założone w WT 2021 roczne koszty zużycia energii elektrycznej wynosiły 354 230 zł a faktycznie w skali roku wydano 54 497 zł.

Po prelekcji prof. Szczechowiaka uczestnicy Dnia Inżyniera zadawali autorom wiele szczegółowych pytań. Podsumowując Dzień Inżyniera Budownictwa należy podkreślić duże zainteresowanie środowiska przedstawioną tematyką, a także obecność 112 osób, pomimo obostrzeń sanitarnych.