Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (WIIH) poszukuje specjalistów z branży budownictwa.

logoWielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadamia, że prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług i informuje o możliwości wpisu na listę rzeczoznawców specjalistów z branży budownictwa.

Kandydaci przed wpisaniem na listę powinni wypełnić wniosek oraz dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę branżową.

WIIH informuje, że rzeczoznawcy są powołani do wydawania opinii o jakości produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, stałego sądu polubownego, wojewódzkiego inspektora, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Rzeczoznawcy wpisani na listę prowadzą działalność rzeczoznawcy we własnym imieniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.wiih.gov.pl w zakładce dla konsumenta-„znajdź rzeczoznawcę”.

Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców (pdf)
Klauzula informacyjna (pdf)
Klauzula zgody (pdf)